Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71877

Hankkeen nimi: INNOVATIIVISEN PINNOITUSTEKNOLOGIAN VIENTI KIINAAN

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.5.2016 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MILLIDYNE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1108737-5

Jakeluosoite: Hermiankatu 6 A

Puhelinnumero: +358-3-3177450

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.millidyne.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorsa Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Petri.Sorsa(at)millidyne.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405037896

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Millidyne Oy käynnistää selvitysprojektin, jossa pinnoitusliiketoiminnan ja pinnoitusteknologian lisensointi mahdollisuudet selvitettäisiin nopeasti eri sidosryhmien suhteen (asiakkaat, paikalliset Kiinan viranomaiset, mahdolliset rahoittajatahot, mahdolliset JV:n partnerit, tuotantotahot, maantieteellinen sijoittuminen). Selvitystyön tuloksena saadaan hyödynnettävä liiketoimintamalli toimintatavan suuntaviivaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 168

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 168

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hermiankatu 6 A

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen. Sukupuoli ei vaikuta onnistumiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarpeellinen. Sukupuoli ei vaikuta onnistumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarpeellinen. Sukupuoli ei vaikuta onnistumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Pienentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Pienentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Pienentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Toteutetaan alueella, jossa erityiset viranomaismääräykset voimassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei sovelleta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Pienentää jätemäärä (pakkaaminen)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tiedossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei tiedossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Lisensointimaksuvirta positiivinen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Materiaalien liikuttaminen minimoituu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Positiivinen vaikutus.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tiedossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Lisää Suomi-Kiina kanssakäymistä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Lisää Suomi-Kiina kanssakäymistä
Ympäristöosaaminen 2 2
Millidyne pystyy tarjoamaan mm. elinkaarianalyysin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa Millidyne Oy selvitti reunaehtoja innovatiivisten pinnoitteiden vientitoiminnan aloittamiseksi Kiinan markkinoille.