Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71879

Hankkeen nimi: Puurakennusten vientitoimitusten konseptointi Pohjoismaihin kattaen myynnin, suunnittelun, rakenneosien valmistuttamisen, kaiken materiaalihankinnan, logistiikan, pystytyksen ja jälkimarkkinoinnin.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOSTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2703974-9

Jakeluosoite: Kalakuja 2 A

Puhelinnumero: 0405957314

Postinumero: 90800

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: ecoste.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.vaara(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405957314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on löytää kohdemaista luotettavat ja osaavat yhteistyökumppanit. Toimenpidetavoitteena on kehittää koko prosessin kattava ohjelmisto sekä toteuttaa rakentamispalveluiden ja rakenteiden suunnittelu ja tuotteistus / konseptointi (käsikirja) erityisesti vientiin. Markkinalähtöinen tuotekehitys. Toimiva logistiikka ja Keminmaahan sijoittuvat terminaalipalvelut. Tuloksena konsepti mahdollistaa kotimaisille suurille puutaloteollisuuden toimijoille uusia markkinoita vientiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 210

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hankokuja 5

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on tasavertainen molemmille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Päätöksenteossa huomioimme sukupuolet tasavertaisina
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työntekjöitä palkattaessa ja palkkauksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-