Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71879

Hankkeen nimi: Puurakennusten vientitoimitusten konseptointi Pohjoismaihin kattaen myynnin, suunnittelun, rakenneosien valmistuttamisen, kaiken materiaalihankinnan, logistiikan, pystytyksen ja jälkimarkkinoinnin.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOSTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2703974-9

Jakeluosoite: Kalakuja 2 A

Puhelinnumero: 0405957314

Postinumero: 90800

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: ecoste.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.vaara(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405957314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on löytää kohdemaista luotettavat ja osaavat yhteistyökumppanit. Toimenpidetavoitteena on kehittää koko prosessin kattava ohjelmisto sekä toteuttaa rakentamispalveluiden ja rakenteiden suunnittelu ja tuotteistus / konseptointi (käsikirja) erityisesti vientiin. Markkinalähtöinen tuotekehitys. Toimiva logistiikka ja Keminmaahan sijoittuvat terminaalipalvelut. Tuloksena konsepti mahdollistaa kotimaisille suurille puutaloteollisuuden toimijoille uusia markkinoita vientiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 210

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hankokuja 5

Postinumero: 95450

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on tasavertainen molemmille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Päätöksenteossa huomioimme sukupuolet tasavertaisina
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työntekjöitä palkattaessa ja palkkauksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena oli puurakenteisten rakennuksien vientitoimitusten konseptointi. Hankkeen aikana kehitettiin toimiva ERP toiminnan ohjausjärjestelmä, jonka avulla pystytään hallinnoimaan hinnoittelu, materiaalihankinta, logistiikka, prosessin aikataulut ja jälkilasekenta. Hankeen aikana toteutettiin puurakenteisten talojen vientimallisto.