Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71880

Hankkeen nimi: Uuden sukupolven kone

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.8.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAKEISTUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2483572-3

Jakeluosoite: Gneissikuja 3

Puhelinnumero: +358 400 218 775

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.rakeistus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leskinen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.leskinen(at)rakeistus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442118041

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneen rakentaminen, valmiiksi saattaminen ja sen myyminen sekä kotimaahan että ulkomaille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 938

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 183 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 938

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Gneissikuja 3

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, mutta yhtiö voi palkata sekä nais- että miestyövoimaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sama kuin yllä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sama kuin yllä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Suora vaikutus, tuhka rakeistetaan ja kaatopaikan sijasta rakeet levitetään metsään, jossa hidas imeytyminen maaperään
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Välitön ja välillinen vaikutus, päästöjä ohjataan takaisin kiertoon
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 0
Välitön vaikutus, metsä voi paremmin tuhkaamisen jälkeen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Välitön vaikutus, raetuhka imeytyy maaperään hitaammin kuin lentotuhka, metallijäännökset eivät kulkeudu vesistöön
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Tuhkaa ei ajeta enää kaatopaikoille
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Vähentää kemikaalilannotteiden käyttöä
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Tehostaa logistiikkaa, metsä-voimalaitos-takaisin metsään
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 0
Lisää merkittävästi

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke onnistunut hyvin ja uuden sukupolven rakeistuskone tuottaa valmista laadukasta raetuhkaa n. 5tn/h.