Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71887

Hankkeen nimi: Olympic Training Center of Rovaniemi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Puhelinnumero: 020 7984202

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.santasport.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JESKANEN TEO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teo.jeskanen(at)santasport.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407108361

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Santasport Lapin urheiluopiston ja Rovaniemen kaupungin strategiseen kumppanuuteen tukeutuen kansainvälinen lumi- ja jäälajeihin sekä taitovalmennukseen erikoistunut liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä – Olympic Training Center Rovaniemi – Ounasvaaralle. Hankkeen myötä pyritään myös lisäämään kansainvälisen liiketoiminnan edellytyksiä alueella.

Hankkeessa luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verkosto, lisätään valmennuksen asiantuntijaosaamista, kehitetään palveluketjun toimintaa, muodostetaan kansallinen ja kansainvälinen toteuttajakumppaniverkosto, laajennetaan urheilijoiden kaksoisurapalveluja myös kansainvälisille opiskelijoille ja edistetään kansainvälisen liikunta- ja urheilumatkailun mahdollisuuksia erilaisten pilottihankkeiden kautta.

Hankkeen keskeisenä tuloksena on Santasport Lapin urheiluopiston osaamistason nosto vastaamaan kansainvälisen tason huippu-urheiluasiakkaiden ja muiden erityisen vaativien asiakasryhmien vaatimuksia. Hankkeen avulla urheiluopiston osaamiskeskittymästä kehittyy kansainvälisen tason lumi- ja jääurheilulajien sekä taitovalmennuksen keskus.

Hanke liittyy Santasport Lapin urheiluopiston kansainvälistymisstrategiaan, jonka mukaisesti lähivuosina on tavoitteena olla yksi maailman johtavista valmennuskeskuksista lumi- ja jäälajeissa sekä taitovalmennuksessa. Laajemmassa kehittämisaikataulussa tämä hanke keskittyy Santasport Lapin urheiluopiston omaan henkilöstöön sekä sen aivan välittömässä toimintaympäristössä toimiviin yrityksiin henkilöstöineen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Santasport Lapin urheiluopiston henkilöstöön sekä urheiluopiston alihankintayrityksiin ja niiden henkilöstöön.

Hanke keskittyy Lapin urheiluopiston valmennuksen kehittämiseen t&k&i-projektien kautta yhdessä asiakkaiden, yritysten sekä tutkimus- ja valmennuskeskusten kanssa. Urheiluopiston laajemmassa kehittämisaikataulussa tämä hanke keskittyy Santasport Lapin urheiluopiston omaan henkilöstöön sekä sen aivan välittömässä toimintaympäristössä toimiviin yrityksiin henkilöstöineen. Välittömän toimintaympäristön kumppaneita ovat valmennuksen asiantuntijapalveluita sekä asiakaspalveluja tuottavat alihankintayritykset sekä Suomen Olympiakomitea, Ski Sport Finland, Palloliitto, Jääkiekkoliitto, Lentopalloliitto, Painonnostoliitto, urheiluseurat sekä urheiluopiston vapaan sivistystyön asiakkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kumppaneita ovat osaamis- ja yrityskumppanit: yliopistot, ammattikorkeakoulut, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, ulkomaiset valmennuskeskukset sekä Rovaniemen Kehitys Oy, Rovaniemen ja lähiseudun matkailu- ja liikunta-alan yritykset ja suomalaiset ja ulkomaiset liikunta-alan teknologiayritykset. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat urheiluopiston asiakkaat, opiskelijat, Lapin urheiluakatemian oppilaitosverkoston opiskelijat ja urheilijat, valmentajat ja rovaniemeläiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 632

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 366 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 555 974

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 539 991

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Liikunta ja urheilu toimintaympäristöinä lähtökohtaisesti edistävät jo peruskoulusta alkaen toteutukseltaan sukupolista tasa-arvoa. Hankkeen kaikissa vaiheissa sukupuolten tasa-arvoisuuden toteutumista. Lapin Letka Suvauskoneohjelma antoi tulokseksi: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet eivät erottele sukupuolia, vaan edistävät sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Sukupuolineutraalisuuden toteutumista seurataan ja arvioidaan koko hankkeen aikana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus. Hankkeen aikana, huolimatta kansainvälisen yhteistyön merkittävästä painotuksesta, pyritään luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Lento- ja auto/junamatkojen toteutus harkitaan tapauskohtaisesti ja yhteisiä kansainvälisiä palavereja ja kokouksia pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan video/skype-yhteyksien avulla. Liikunnallisen kulttuurin edistäminen tukee kevyen liikenteen suosimista motorisoidun liikenteen sijaan. Strategisessa kumppanuudessaan Rovaniemen kaupungin kanssa, Santasport Lapin urheiluopisto kannattaa päästöttömien ja vähäpäästöisten liikennemuotojen suosimista Ounasvaaran alueen liikennesuunnittelussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus. Hankkeen aikana, huolimatta kansainvälisen yhteistyön merkittävästä painotuksesta, pyritään luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Lento- ja auto/junamatkojen toteutus harkitaan tapauskohtaisesti ja yhteisiä kansainvälisiä palavereja ja kokouksia pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan video/skype-yhteyksien avulla. Hankkeen asiantuntijat ja ostopalvelut pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä jotta tämän yhteydenpidon ja palvelun toteuttaminen ei merkittävästi lisäisi ilmastonmuutosriskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hankkeessa painotetaan osaamisen kehittämistä ensisijaisesti olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäenHankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Hanke toteutetaan lähes kokonaan rakennetulla alueella ja rasitus suoraan luontoon on hyvin vähäinen ja lähes olematon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 -2
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus vesistöihin, maaperään sekä ilmaan. Hankkeessa ei ole mukana erityisesti vesiin, maaperää tai ilmaan kohdistuvia toimia, rakentamista, kulkemista tai prosesseja. Ainoa ilmaan kohdistuva toimi on matkustus toimijoiden ja toimipaikkojen välillä. Se ei kuitenkaan ole hankkeen perustoimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu Natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Kaikki materiaali pyritään tuottamaan lähes paperittomasti ja hanketta hallinnoidaan sähköisellä työkalulla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Santasport Lapin urheiluopiston energialähteinä n kaukolämpökeskus, joka toimii biomassalla ja jätteellä. Sähkö tuotetaan paikallisella vesivoimalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Liikuntapalvelut, joita hankkeessa mahdollisesti kehitetään, pyritään toteuttamaan mahdollisimman luonnonmukaisina ja vähän luontoa rasittavina. Hankkeen materiaalit ja palvelut pyritään hankkimaan lähipalveluina Rovaniemen alueelta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 9
Hankkeella on ensisijaisesti välitön vaikutus aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tuloksena syntyy pääasiassa aineettomia liikunta- ja urheilu alan tuotteita ja palveluja, jotka kohdistuvat valmennusosaamiseen, terveydenhuoltoon, palautumistoimenpiteisiin, ravitsemukseen, urheilupsykologiaan ja teknologisiin ratkaisuihin tai toimintamenetelmiin.
Liikkuminen ja logistiikka -1 1
Hankkeella on ensisijaisesti välillinen vaikutus liikkumiseen ja logistiikkaan. Hanke pyrkii mahdollisimman suuressa määrin paikalliseen ja alueelliseen toimintaan ja edistää siten vähäistä liikkumista sekä joukkoliikenteen käyttöä. Toisaalta hankkeen pidempiaikaisena tavoitteena on lisätä asiakasvirtaa sekä muualta Suomesta että ulkomailta Santasport Lapin urheiluopistolle. Se ei lisää energiatehokkuutta eikä vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Hankkeessa tuotettua osaamista voidaan soveltaa kaikessa liikunta- ja urheilutoiminnassa.
Tasa-arvon edistäminen 3 9
Liikunta- ja urheilupalvelut ovat tarjolla kaikille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 10
Hankkeessa edistetään kansainvälistä ja monikulttuurista liikunta- ja urheilutoimintaa
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on neutraali kulttuuriympäristön vaikutuksiltaan. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista, jolla hyödynnetään jo olemassa olevaa infrastruktuuria.
Ympäristöosaaminen 5 0
Hankkeen palvelukehitys huomio toiminnan ympäristövaikutukset monimuotoisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Santasport Lapin urheiluopiston ja Rovaniemen kaupungin strategiseen kumppanuuteen tukeutuen kansainvälinen liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä. Hanke on ollut ensimmäinen osa Santasport Lapin urheiluopiston suunnitelmaa kansainvälisen osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä.

Hankkeen toimintaa ja tavoitteita toteutettiin kuuden teeman kautta; TKI-toiminnan, valmennusosaamisen, palveluketjun, liikunta- ja urheilumatkailun sekä kaksoisurapalvelujen kehittäminen ja toteuttajakumppaniverkoston rakentaminen. Teemojen kautta toteutettavan toiminnan tavoitteena on ollut saavuttaa kansainvälisen tason osaamista tuottamalla uusia innovaatioita ja palveluita, vahvistamalla tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä toimintaa liikunta- ja urheiluverkostojen kanssa. Pääasiallisesti toiminta on kohdistunut Santasport Lapin urheiluopiston henkilöstöön ja toimintaan sekä urheiluopiston alihankintayrityksiin, yhteistyökumppaneihin (seurat, liitot, valmennuskeskukset ja liikuntapalvelujen tuottajat) ja näiden henkilöstöön. Hankkeen välilliseen kohderyhmään ovat kuuluneet tutkimus- ja koulutuskeskukset ja teknologiayritykset kansallisesti sekä kansainvälisesti sekä alueen matkailu ja liikunta-alan yritykset.

Hankkeen tuloksina on luotu vahvoja alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä toiminta- ja kumppanuusverkostoja sekä tehty uudenlaisia toiminnallisia yhteistyösopimuksia. Näitä tukemaan on luotu tietty määrä toistuvia tapahtumia, jotka vahvistavat verkostojen toimintaa. TKI –toimintaa on kehitetty ja kehitetään hankkeen päätyttyä sen käynnistämillä spin-off –hankkeilla, jotka pureutuvat tarkemmin tämän hankkeen myötä tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Muun muassa uinnin, taitovalmennuksen sekä valmentajakoulutuksen applikaatiot ja innovaatioalustat tukevat jatkossa hankkeen kohderyhmän työtä ja mahdollistavat uudet tehokkaammat palveluketjut.

Hanke onnistui toimenpiteissään pääasiallisesti hyvin muun muassa luomalla vahvoja uusia kumppanuussuhteita ja –rakenteita, vahvistamalla olemassa olevia kumppanuuksia sekä tuottamaan näihin suhteisiin tarvepohjaisia innovaatioita, palvelumalleja sekä tuotteita. Jatkotoimena hankkeessa tunnistettuja kohteita kehitetään niitä varten luoduilla uusilla työtehtävillä sekä verkostoissa aloitetuilla uusilla hankkeilla.