Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71891

Hankkeen nimi: Pintakäsittelylinjan toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.6.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NIPEMA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0616453-2

Jakeluosoite: Nikkiläntie 112

Puhelinnumero: +358 400 415483

Postinumero: 54800

Postitoimipaikka: SAVITAIPALE

WWW-osoite: www.nipema.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nikkilä Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.nikkila(at)nipema.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 415483

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoituksena on kehittää ohjelmisto ja järjestelmä jolla toimintaa pintakäsittelylinjalla ohjataan ja kerätään linjan toimintaparametrit talteen tuote-erien mukaan. Eri työvaiheille näytetään ohjeistus työpisteissä olevilla infonäytöillä. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja avoin jolloin linjan käyttäjät voivat ohjeistusta täydentää ja muokata. Tarkoituksena on tehostaa linjan toimintaa ja vähentää virheitä sekä parantaa käsiteltävien tuotteiden laatua. Lähes aina pintakäsittelylinjalla tapahtuneet virheet ovat vaikeita ja kalliita korjata.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 307

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 307

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nikkiläntie 112

Postinumero: 54800

Postitoimipaikka: SAVITAIPALE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tutkittu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tutkittu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole tutkittu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
vähentää energian kulutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
vähentää energian kulutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
vähentää jätteiden määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
edesauttaa kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-