Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71894

Hankkeen nimi: STF-laajennushanke 2018

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.2.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: STAINLESS TEAM FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1450409-0

Jakeluosoite: Lammikkotie 2

Puhelinnumero: +358 17 2511941

Postinumero: 77600

Postitoimipaikka: SUONENJOKI

WWW-osoite: www.stainlessteam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Väisänen Jorma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jorma.vaisanen(at)stainlessteam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 0154817

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STF-laajennushanke 2018

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 311 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lammikkotie 2

Postinumero: 77600

Postitoimipaikka: SUONENJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
sukupuoli ei vaikuta työllistymiseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet työpaikat täytetään sukupuolineutraalisti, eli sopivimmat henkilöt sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
sukupuolella ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Huuhteluvesien käsittely-yksikköinvestoinnilla jätevesien käsittely tehostuu ja ympäristön kuormitus vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Liittyy "Ympäristön, toiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisen" -osiossa tehtävään kehittämistoimenpiteisiin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 0
Huuhteluvesien käsittely-yksikköinvestoinnilla jätevesien käsittely tehostuu ja ympäristön kuormitus vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Huuhteluvesien käsittely-yksikköinvestoinnilla jätevesien käsittely tehostuu ja ympäristön kuormitus vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Liittyy "Ympäristön, toiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisen" -osiossa tehtävään kehittämistoimenpiteisiin sekä uusien koneiden ja laitteiden sekä mentelmien mukanaan tuoman tehokkuuden kautta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Materiaalien hyötykäyttö paranee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Paikallisten yritysten kanssa verkostointuminen paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Vahvistaa paikallistaloutta
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Investointien seurauksena pystymme toimittamaan suurempia kokonaisuuksia, josta positiivinen vaikutus logistikan tehostumiseen kuljetustarpeen pienemisenä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Liittyy "Ympäristön, toiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisen" -osiossa tehtävään kehittämistoimenpiteisiin
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Uudet työpaikat täytetään sukupuolineutraalisti, eli sopivimmat henkilöt sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Mahdollisen kotouttamisen ja koulutuksen kautta voidaan työmahdollisuuksia tarjota myös eri kulttuuritaustaisille henkilöille
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 8 0
Liittyy "Ympäristön, toiminnan turvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisen" -osiossa tehtävään kehittämistoimenpiteisiin

9 Loppuraportin tiivistelmä

-