Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71895

Hankkeen nimi: VISIO -Palveluliiketoiminnan kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.3.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAMESOR OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2168850-2

Jakeluosoite: Mastotie 1

Puhelinnumero: +358 400 973 630

Postinumero: 70460

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.samesor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ohvanainen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palv.liiket.pääl

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.ohvanainen(at)samesor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 973 630

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja kasvattaa Samesor Oy:n palveluliiketoimintaa hyödyntämällä teollisen internetin ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään uusi palvelutarjooma, joka sisältää asiakastarvelähtöisiä palvelutuotteita eri kategorioissa. Kasvun ja tuottavuuden parantamisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan positiivia työllisyys-, ympäristö- ja innovaatiovaikutuksia. Hankkeessa toteutetaan systemaattisia toimenpiteitä palvelutuotteiden ja -prosessien kehittämiseksi. Toimenpiteisiin osallistetaan yrityksen työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 222 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 167 853

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 222 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 853

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mastotie 1

Postinumero: 70460

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelutuotteita, joiden kehittämiseksi ja tuottamiseksi tarvitaan molempia sukupuolia. Palveluliiketoiminnan kasvu ja sen kehittämisen toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti molempien sukupuolien osallistumis- ja työllistymismahdollisuuksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttamisessa otetaan huomioon molemmat sukupuolet tasavertaisesti. Palveluliiketoiminnan kehittämiseen osallistetaan sekä naisia että miehiä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on saavuttaa palveluliiketoiminnalla kasvua, parantaa tuottavuutta sekä siirtyä palvelemaan laajempia markkinoita. Tämä tehdään sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Etä- ja koulutuspalvelujen avulla pystytään vaikuttamaan alentavasti asiakkaiden tuotantoprosessien teräsmateriaalin käyttöön pienentämällä materiaalihukkia. Myös lopputuotekehityspalvelut auttavat optimoimaan rakennusteollisuuden luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa merkittävästi siirtymällä hyödyntämään etähallinnan ja digitaalisuuden mahdollisuuksia, jolloin yrityksen ja sen sidosryhmien globaali matkustustarve vähenee oleellisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välillistä eikä välitöntä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa merkittävästi siirtymällä hyödyntämään etähallinnan ja digitaalisuuden mahdollisuuksia, jolloin yrityksen ja sen sidosryhmien globaali matkustustarve vähenee oleellisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välillistä ei välitöntä vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Etä- ja koulutuspalvelujen avulla pystytään vaikuttamaan alentavasti asiakkaiden tuotantoprosessin teräsmateriaalin käyttöön pienentämällä materiaalihukkia, joista syntyisi muutoin jätettä. Myös lopputuotekehityspalvelut auttavat optimoimaan rakennusteollisuuden luonnonvarojen käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi osallistetaan paikallisia kumppaneita sekä välittömästi että välittömästi hankkeen toimenpiteisiin. Yhdessä luodut ja kaupallistetut innovaatiot edistävät monipuolisesti paikallisia elinkeinoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Aineettomien palvelujen kehittäminen on hankkeen tärkein tavoite. Lisäksi hankkeen myötä syntyy kumppaniverkostossa aineettomia tuotteita, palveluja ja immateriaalioikeuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Etäyhteydet ja digitalisoituminen luo uudenlaista dataan ja tiedon liikkumiseen pohjautuvaa, päästötöntä logistiikkaa. Varaosapalvelujen kehittyminen edistää logistiikan kehittymistä paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Yrityksen kehittyminen luo hyvinvointia ja uusia työpaikkoja sekä säästää olemassa olevia yrityksen sisällä. Lisäksi alueen yritysten ja oppilaitosten osallistaminen luo etenkin paikallista hyvinvointia uusien työpaikkojen, osaamisen ja innovaatioiden muodossa.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Palveluliiketoiminnan kehittyessä ja osaajien tarpeen kasvaessa palvelujen kehittämisen ja tuottamisen monialaisuus tasoittaa teollisuuden sukupuolijakaumia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Visio-hankkeessa tehostettiin ja kasvatettiin Samesor Oy:n palveluliiketoimintaa hyödyntämällä teollisen internetin (IOT) ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Välittömiä vaikutuksia hankkeella oli palveluliiketoiminnan osuuden nousemisella suhteessa kokonaisliikevaihtoon 5%:sta n. 20%:iin hankkeen aikana. Tämä tapahtui palvelutarjoaman lisäyksellä ja sen markkinoinnilla. Lisättyyn palvelutarjoamaan sisältyivät lopputuotteiden (erityisesti katepelti) suunnittelupalvelut omina projekteinaan, huolto- auditointi- ja varaosapalvelujen volyymin nosto, huolenpito- ja etähallintapalveluiden kehitys ja myynti, lisäkoulutusten toteuttaminen sekä päivitys ja modernisointipalvelut myytäväksi kehitettyjen lisälaitteiden tukemana. Hanke mahdollisti em. osa-alueiden voimakkaan kehittämisen ja lisätyövoiman rekrytoinnin. Hankkeen aikana rekrytoitiin yksi henkilö lisää palveluliiketoimintaan ja tällä hetkellä on rekrytointihanke meneillään edelleen 1-2 henkilön palkkaamiseksi. Hankkeen sisällä kehityskohteiden painotus hieman muuttui. Aivan hankkeen loppuosalla avautui mahdollisuus laitteen kehittämiseksi Devices-tuoteperheeseen ja toisaalta ostopalvelujen osalta lopputuotekehitys monikerrosrakentamisen osalta ei lähtenyt liikkeelle suunnitellusti eli siltä osin hankeen sisäinen kustannusarvio muuttui positiolta toiselle. Visio-hankkeen aikana Samesor Oy pystyi lisäämään merkittävästi tarjoamaansa perinteisen konepajavalmistuksen lisäksi ja samalla saatiin aikaan tuote- ja palveluvalikoima, joka poikkeaa merkittävästi kilpailijoiden vastaavasta eli pystyttiin luomaan erittäin vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.