Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71897

Hankkeen nimi: MERIOSAAJAT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Satamakatu 22 c

Puhelinnumero: 02-333 51

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://mkk.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SARI NYROOS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.nyroos(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7799493

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MERIOSAAJAT -hankkeen teemana on korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-teknologian ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon hyödyntäminen ja koostaminen Satakunnan alueen pienyritysten tueksi, niin että toiminta aktivoi erityisesti yritysten prosessien ja palveluiden kehittämistä. Hanke kannustaa meriklusterisidonnaisia mikro- ja pk-yrityksiä älykkääseen erikoistumiseen omien vahvuusalueiden löytämiseksi ja terävöittämiseksi. Tavoitteena on löytää helpottava toimintamalli siihen, miten mikro- ja pk-yritykset voivat käyttää uusinta teknologiaa ja toisaalta kehittää omaa strategista osaamistaan niukilla resuresseilla.Pienillä yrityksillä on harvoin kykyä yksin, ilman omaa HR- ja/tai kehitystoimintaan keskittyvää vastuuhenkilöstöä panostaa henkilöstönsä osaamisen kartuttamiseen tai innovaatiotoimintaan.

Tueksi tarjotaan yleisesti kaikkien hyödynnettävissä olevaa räätälöityä itseopiskelumateriaalia ja opintojen ohjausta sekä valmiita pilottituotteita (esim. 3D-skannaus ja hitsausmallinnukset), joista jatkokehittämällä voi löytyä yrityksille kimmokkeita prosessien ja tuotteiden kehittelyyn ja kaupallistamiseen. Tarkoituksena on luoda pienille yrityksille valmiudet, ja madaltaa heidän uskalluskynnystä oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaan omien resurssien puitteissa; keinona tiivis yhteistyö, mahdollisuuksien esittely ja yritysten oman osaamisen voimistaminen. Mikro- ja pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön tuloksena syntyy toimintamalli, mikä mahdollistaa toimintatapojen uudistumisen ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistyvän osaamisen voimalla.

Ratkaisuna hanke hyödyntää yritysten omaa tuotanto- ja alakohtaista osaamista, korkeakoulujen menetelmä- ja toiminnanohjausosaamista sekä teknologisten innovaatioiden pilottitoteutuksia, niin että näiden yhteisten asiantuntijuuden ja osaamisen keskittymän kautta saadaan aktivoitua pienten yritysten TKI-toimintaa. Kyse on usein uskalluksen ja sopivien kumppanuuksien puutteesta, eikä halusta tai oman alan teknisestä osaamattomuudesta. MERIOSAAJAT-hanke saattaa nämä osaajat ja tarvittavat resurssit yhteen, jotta kukin taho voi keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa ja kehittää yhdessä älykkäästi yritysten toiminta- ja palveluprosesseja. Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015 – selvityksessä meriteollisuuden veturiyritykset kannustavat pieniä alan yrityksiä erikoistumaan omaan osaamiseensa. MERIOSAAJAT-hankkeen resurssien ja osaamisverkoston myötä alueen pk-yrityksillä on siihen jatkossa paremmat mahdollisuudet. Toiminta vaati yrityksiltä omaa panosta, mikä konkretisoituu hankkeessa tuotetun itseopiskelumateriaalin opiskeluna.

Uusimpia teknologioiden käyttöönottoa ja palveluiden kehittämistä edistetään demoamalla toteutettuja käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä protototeutuksia sekä kannustamalla niistä varioitavia ratkaisuja pienyrityksille edelleen jalostettavaksi yhdessä hankkeen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hanke järjestää 2-3 yksittäistä teknologia ja TKI-esittelytilaisuutta Satakunnan alueella. Järjestettävät tietoiskumaiset tiiviit aamu- ja iltapäivätilaisuudet tarjoavat kanavan korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan esittelyyn ja madaltavat pk-yritysten kynnystä löytää uusia yhteistyömuotoja korkeakoulutoimijoiden kanssa.
Lisäksi TKI-toimintaa tuetaan rakentamalla ja tuottamalla teemoitettu verkko-oppimismateriaali (aineina on esim. projektijohtaminen, tuotantoprosessien hallinta, hinnoitteluosaaminen ja riskienhallinta), jonka haltuunotto mahdollistaa yritysten omien toiminta- ja palveluprosessien kehittämisen. Valikoidut teemat ovat niitä meriteollisuusverkostossa toimivien alihankkijayritysten osaamisen kehittämiskohteita, joihin alueen korkeakouluilla on osaamista ja jotka alan veturiyrityksissä on nähty keskeisenä kilpailuvalttina ja puutteena alan mikro- ja pk-yrityskentässä.

Hankkeen taustalla on tarve vahvistaa pienten meriteollisuuden yritysten strateegista oman osaamisen johtamista ja uskallusta hyödyntää uusia teknologioita oman asiantuntemuksensa voimistamiseksi, sekä halu hyödyntää alueella toimivien korkeakoulujen yhteistyötä ja olemassa olevaa hankekantaa. Toimenpiteiden kautta käytännöllinen rakenteva toimintamalli luo valmiuksia pienyrityksen oman tutkimusyhteistyön virittämiseen korkeakoulujen kanssa. Liiketoimintaympäristön kehittäminen, tuotekehityksen kannustaminen ja verkostautuminen vastaa Satakunnan painopistetavoitteita. Vähähiilisyyden tavoite, kuten materiaali- ja resurssitehokkuus voi tapahtua raaka-ainevirtojen, laitteiden ja teknologioiden ohella myös omien liiketoimintamallien, palveluiden ja verkostoituneen toimintatavan kehittämisen kautta. MERIOSAAJAT-hanketta tarvitaan, jotta eri toimijoiden omat osaamisalueet ja yhdistetyt resurssit saadaan selkeämmin alueen käyttöön puhtaan elinvoiman synnyttämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan alueella toimivat pienet ja keskisuuret alueen meriklusterisidonnaiset yritykset, joilla kaikilla on halua kehittää omaa osaamistaan yhteistyöverkostossa ja kiinnostusta hakea uutta kasvua toiminnoilleen sekä yritysten omien tuotantotapojen teknologisen kehittämisen että henkilöstön liiketaloudellisen osaamisen kehittämisen kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

MERIOSAAJAT -hankkeen tuottamien palvelujen kohderyhmänä on pienet ja keskisuuret Satakunnassa toimivat meriklusterisidonnaiset yritykset, joilla on halua kehittää omaa osaamistaan ja hakea uutta kasvua toiminnoilleen sekä omien tuotantotapojen teknologisen kehittämisen, että henkilöstön liiketaloudellisen osaamisen kehittämisen kautta. Pienten yritysten joukossa on myös paljon alalla toimivia mikrokokoluokan yrityksiä. Oppimateriaali on hyödynnettävänä myös maakunnan rajojen ulkopuolella toimiville yrityksille, joiden yhteisenä fokuksena on meriteollisuuden palveleminen omilla. Esimerkkinä Vakka-Suomen puolella toimivat meriteollisuussidonnaiset yritykset, jotka ovat osa Satakunnassa sijaitsevien alan veturiyritysten alihankintaverkostoa.

Kohderyhmään kuuluu mm. konepaja- ja valimoteollisuuden yrityksiä, suunnittelutoimistoja, sisustusvarustelu- ja kalustetoimittajia ja teräsrakenteiden käsittelyyn erikoistuneita toimittajia ja hydrauliikkajärjestelmien osaajia. Erityisenä painopisteenä loppukäyttäjäryhmän sisällä on sähkö- ja LVI-, putkisto ja mekaniikka-asennus- ja huoltoyrityksiin, joiden kysyntä on alalla suurta. Pk-yrityksiin luetaan kokoluokaltaan ns. mikroyritykset (henkilöstö < 10), pienet yritykset (< 50) ja keskisuuret (< 250) yritykset. Paino tässä hankkeessa on kuitenkin kahdessa edellisessä eli maksimissaan 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti MERIOSAAJAT -hankkeen kokoama itseopiskelumateriaali on muidenkin kuin meriteollisuuden nykyisten alihankkija pk-yritysten käytettävissä, koskien myös meriteollisuuden ulkopuolisia mikroyrityksiä ja muita Satakunnan pieniä yrityksiä, joilla on tarvetta ja kiinnostusta kehittää oma projektinhallinta ja tuotannonohjauskäytäntöjään. Oman osaamisen kehittäminen toivotaan myös synnyttävän pienyrityksissä positiivisen energian kierteen, mikä edesauttaa koko Satakunnan alueen vetovoimaisuuden piristymistä alueella toimivan yrityskannan sisäisen voimistumisen ja kilpailukyvyn kasvun kautta.

Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maakunnan ulkopuolella sijaitsevat, mutta satakuntalaisten yritysten kanssa yhteisessä alihankintaverkostossa toimivat länsirannikon pk-meriteollisuusyritykset.

Välillisesti hyötyjinä hankkeessa ovat myös Satakunnan alueella toimivat korkeakoulut ja kehittämistoimijat, jotka projektissa toimivat kohderyhmän yritysten kumppaneina. Hankkeen yritysyhteistyöstä ja yhteistyöprosesseita voidaan hyödyntää soveltuvissa osin myös MKK:n koordinoimassa Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)-hankkeessa, jonka tavoitteena on laajassa yhteistyöverkostossa koota toimintamalli korkeakouluopetukseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 442

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 442

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 917

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 917

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman

Kunnat: Kokemäki, Rauma, Pori, Merikarvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Satamakatu 22 c

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa kootaan Satakunnan meriteollisuussidonnaisille yrityksille omanosaamisen kehittämiseksi verkko-oppimismateriaalia ja järjestetään alalle soveltuvan innovatiivisen ICT-teknologia esittelytilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille kokoluokkaan soveltuville yrityksille henkilökunnan sukupuoleen katsomatta, joten toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, hankkeen tilaisuudet ovat avoimia kaikille kokoluokkaan soveltuville yrityksille henkilökunnan sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toiminnassa kuitenkin huomioidaan yhdenvertaisina molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimismateriaali, jonka avulla kohdeyleisö pystyy kouluttautumaan ja vahvistamaan omaa osaamistaan omalta työpaikaltaan käsin, jolloin luonnon kuormitus liikenteen muodossa vähenee. Lisäksi tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta edesauttaa hankkeessa luonnonvarojen inhimillistä kulutusta. Samoin oppimateriaalin sisältö, erityisesti tuotannonohjauksen kautta edesauttaa välillisesti luonnonvarojen kestävyyttä esim. raaka-aineiden hävikin ja lean-ajattelun tehostumisen kautta. Hankekoordinaatiossa yhteistyökorkeakoulujen kesken hyödynnetään pitkälti SKYPE ja/tai Lync-ohjelmia kokous- ja neuvottelutekniikkana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Hanke tavoittelee välillisesti vähähiilisyyden edistämistä edellä yllä mainituin perustein, erityisesti hankkeen välittämän uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen kohdeyleisölle ja yriyksille vähentää välillisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hanke ei haittaa luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimismateriaali, jonka avulla kohdeyleisö pystyy kouluttautumaan ja vahvistamaan omaa osaamistaan omalta työpaikaltaan käsin, mikä vähentää liikennettä ja sitäkautta vähentää riskiä pohjavesien likaantumiseksiliikenneonnettomuuksien kautta, sama pätee maaperän kuormittumiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hankkeella ei estä Natura 2000 -ohjelman toteutumista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hankekoordinaattorin periaatteisiin kuuluu kierrättäminen ja esim. tarpeettoman tulostamisen välttäminen. Ajattelua välitetään myös yhteistyöryhmän käytäntöihin. Hankkeen oppimateriaalituotannossa huomioida materiaalitehokkuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Hankekoordinaattorin periaatteisiin kuuluu kierrättäminen, samaa ajattelua tulee välittämään verkko-oppimismateriaali. Myös teknologianinfopäivissä esiteltävät ICT-ratkaisut edesauttavat materiaalinhallintaa ja voivat mahdollistaa osaltaan tehokkaamman uusiutuvien energialähteiden ja -ratkaisujen hyödyntämisen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke hyödyntää suoraan paikallisia osaamisresursseja vahvistamalla toimijoiden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntämistä uusissa oppimisympäristöissä ja uusille kohderyhmille. Oman osaamisen kehittäminen ja innovointi- ja kehittämispalveluiden edistäminen hankkeessa kohottaa suoraan hankkeessa toimivien organisaatoiden yhteistä osaamista Satakunnassa. Prosessi jatkuu välillisesti seudun elinkeino- ja korkeakouluverkoston innovointi yhteenliittymän tiivistymisenä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hanke edistää mm. Satakunnan teollisuusvisio 2020:n mukaisesti teollisuuden ja Satakunnan alueellisten toimijoiden tuloksellisempaa vuorovaikutusta. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta vastaa visioon tuottamalla aineettomia osaamispalveluja, millaiseksi kouluttautuminen ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen on suoraan luettavissa. Välillisesti prosessi jatkuu koko Satakunnan alueen elinkeino- ja korkeakouluverkoston innovointi yhteenliittymän tiivistymisenä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa pyritään minimoimaan turha logistiikka ja liikkuminen. Hankekoordinaatiossa yhteistyökorkeakoulujen kesken hyödynnetään mahdollisimman pitkälti SKYPE ja/tai Lync-ohjelmia kokous- ja neuvottelutekniikkana.Lisäksi itse hanketuote, verkko-oppimismateriaali mahdollistaa liikkumisen vähentämisen etäopiskelun muodossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
MERIOSAAJAT-hankkeella tavoitellaan elikeino- ja korkeakouluverkoston yhteistoiminnan ja osaamisen kasvattamisen kautta koko Satakunnan alueen toimintaympäristön elävöittämistä, mikä edistää seudun hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
MERIOSAAJAT-hanke hyödyntää korkeakouluverkostossa toimivia ja hankkeen kohteena olevissa yrityksissä tasa-arvoisesti molempia sukupuolia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
MERIOSAAJAT-hanke hyödyntää eri kulttuuritaustoista tulevia työntekijöitä ja yritysten henkilökuntaa yhdenvertaisesti. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta hanke lisää erityisesti kohdentamalla verkko-oppimismateriaalin myös mahdollisesti alhaisen koulutustason (peruskoulu, ammattikoulu)taustoista tuleville yritysten henkilöstöille.
Kulttuuriympäristö 5 7
Hanke tutustuttaa korkeakoulutoimijat tiiviimpään ja käytännönläheiseen yhteistyöhön, jossa monialaisista taustoista ja työkulttuureista tulevat toimijat voivat hyödyntää toistensa osaamista ja työkulttuuria varsinaisen asiasisällön ohella.
Ympäristöosaaminen 5 6
Uusi teknologia ja sen hyödyntäminen esim. metalliteollisuudessa edistää lähtökohtaisesti mm. materiaalihävikin ja tuottavampien tuotantoprosessien kautta ympäristöarvoja. Samoin opiskelumateriaalin kautta asiantuntijuuden kasvaminen yrityksissä nostaa välillisesti myös ympäristöosaamista, vaikkei se omana aiheenaan materiaalissa olekaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

MERIOSAAJAT -hankkeen tavoitteena oli korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-teknologian ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon hyödyntäminen ja koostaminen Satakunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten meriklusterisidonnaisten yritysten tueksi siten, että toiminta aktivoi erityisesti yritysten prosessien ja palveluiden kehittämistä. Hankkeessa kannustettiin meriklusterisidonnaisia mikro- ja pk-yrityksiä älykkääseen erikoistumiseen omien vahvuusalueiden löytämiseksi ja terävöittämiseksi etsimällä mikro- ja pk-yrityksille sellaisia toimintamalleja, joilla ne voivat käyttää uusinta teknologiaa ja toisaalta kehittää omaa strategista osaamistaan niukilla resuresseilla henkilöstön osaamisen kartuttamiseen ja innovaatiotoimintaan panostamalla.

MERIOSAAJAT-hanke tarjosi mikro- ja pk-yritysten tueksi hankkeessa tuotettua, yleisesti kaikkien hyödynnettävissä olevaa räätälöityä itseopiskelumateriaalia ja opintojen ohjausta sekä valmiita pilottituotteita (esim. 3D-skannaus ja hitsausmallinnukset), jotka jatkokehittämällä voivat mahdollistaa yrityksille kimmokkeita prosessien ja tuotteiden kehittelyyn ja kaupallistamiseen ja luovat valmiuksia ja madaltavat uskalluskynnystä yritysten omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan omien resurssien puitteissa. MERIOSAAJAT-hankkeen verkko-oppimateriaalit ovat jatkossakin yritysten hyödynnettävissä ja kaikille avoimesti saatavilla sivustolla https://blogit.utu.fi/meriosaajat/.

MERIOSAAJAT-hankkeessa hyödynnettiin yritysten omaa tuotanto- ja alakohtaista osaamista, korkeakoulujen menetelmä- ja toiminnanohjausosaamista sekä teknologisten innovaatioiden pilottitoteutuksia. Asiantuntijuus ja osaamisen yhdistämällä aktivoitiin pienten yritysten TKI-toimintaa. Hankkeessa saatettiin osaajat ja tarvittavat resurssit yhteen, jotta kukin taho voi keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa ja kehittää yhdessä älykkäästi yritysten toiminta- ja palveluprosesseja. Uusimpien teknologioiden käyttöönottoa ja palveluiden kehittämistä edistettiin demoamalla toteutettuja käytännöllisiä ja tuotantomenetelmiä kehittäviä protototeutuksia sekä kannustamalla niistä varioitavia ratkaisuja pienyrityksille edelleen jalostettavaksi yhdessä hankkeen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeessa järjestettiin teknologia- ja TKI-esittelytilaisuuksia kohdeyrityksille Satakunnassa, jotka toimivat kanavana korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan esittelyyn madaltaen pk-yritysten kynnystä löytää uusia yhteistyömuotoja korkeakoulutoimijoiden kanssa.