Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71898

Hankkeen nimi: Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe 1

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35, PL 207

Puhelinnumero: 020 7438100

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Paananen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.paananen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 121989

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, 0208589-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biotalouskampus on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin, Saarijärven kaupungin ja SSYP Kehitys Oy:n yhteinen kehittämiskohde Saarijärven Tarvaalassa, jonka tavoitteena on kehittää Tarvaalan kampusalueesta biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämispaikka. Kokonaisuuteen kuuluu toimintamallien, rakenteiden ja verkostojen kehittämistä.
Tässä hankkeessa suunnitellaan toimintamalli biotalouteen liittyvän innovaatiotoiminnan vauhdittamiseen. Erityisesti pyritään pk-yritysten ja keksijöiden synnyttämien ideoiden mobilisointiin ja kehittämiseen siihen vaiheeseen, että potentiaaliset kaupallistajat ja investoijat voivat arvioida niiden hyödyllisyyden. Näin nopeutetaan uusien liiketoimintojen ja tuotteiden syntymistä biotalouteen.
Kehittämiskokonaisuus jakautuu kahteen vaiheeseen. 1. vaiheessa suunnitellaan innovaatiojärjestelmä ja tehdään tarvittavat valmistelut sen käynnistämiseen. 2. vaiheessa toimeenpannaan innovaatiotoiminta sen toimivuuden varmistamiseksi ja toteutuksen vakiinnuttamiseksi.
Tämä hanke koskee vaihetta 1.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vaiheessa 1.
POKE, JAMK Biotalousinstituutti, Keski-Suomen alueen kehittämisyhtiöt, muut relevantit asiantuntijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koska kyseessä on esivalmistelu hankekokonaisuuden toimeenpanemiseksi, välillisiä kohderyhmiä ei tässä vaiheessa ole osoitettavissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 584

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 584

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 833

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 833

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Saarijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kummankin sukupuolen edustajille osallistua toiminnan suunnitteluun tai kuulua kohderyhmään. Tämä lähtökohtaolettamus. Näkökulmaa ei ole kuitenkaan analysoitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintasuunnitelma ei aseta sukupuolisia rajoitteita osallistumiselle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on tarjota yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiselle kummallekin sukupuolelle. Päätavoite se ei kuitenkaan ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hanke luo järjestelmän, joka edistää uutta biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa ja kaupallisia sovelluksia. I-vaihe on kuitenkin vasta valmisteluosuutta tätä varten.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Biotalouden keskeisenä lähtökohtana on kestävä kehitys, mm. ilmastonmuutoksen hidastaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Biotalouden keskeisenä lähtökohtana on kestävä kehitys, joka huomioi kasvillisuuden, eliöt ja luonnon monimuotoisuuden.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hankkeen tavoitteena on luoda liiketoimintaa, joka perustuu vesistöjen ja maaperän suojeluun sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Synnytettävä uusi liiketoiminta kunnioittaa suojeluohjelmia ja pyrkii edistämään niiden tavoitteista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Synnytettävä uusi liiketoiminta tähtää myös materiaalien tehokkaampaan käyttöön ja jätteiden määrän vähentämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Uusiutuvien energialähteiden käyttö on keskeistä biotalouteen perustuvassa liiketoiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 10
Kehitettävä järjestelmä synnyttää uutta liiketoimintaa alueelle. Yhteistyö syventyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 4
Osa uudesta liiketoiminnasta on todennäköisesti palveluliiketoimintaa. Yritysten tukipalvelut kehittyvät
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Uusi liiketoiminta voi tuoda kestävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Paikalliset työllisyysmahdollisuudet ja lisäarvon tuottaminen paikallisille raaka-aineille
Tasa-arvon edistäminen 0 10
Toimiva innovaatiojärjestelmä edistää eri taustaisten ihmisten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaideoitaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Toimiva innovaatiojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia myös heille, joilla ei lähtökohtaisesti ole varoja, vahvoja siteitä yhteiskuntaan ja välineitä liikeideoiden kehittämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 3
Biotalouteen perustuva liiketoiminta huomioi myös kulttuuriympäristöjen säilyttämisen ja kehittämisen.
Ympäristöosaaminen 0 9
T&K ja kehittämisen keskiössä on ympäristöosaamisen kehittyminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa laadittiin ehdotus toimintamalliksi, jossa biotalouteen liittyviä varhaisessa kehitysvaiheessa olevia liikeideoita voidaan edistää Biotalouskampus -yhteisön toimenpitein. Toimintamalli tukeutuu keskeisesti alueen kehittämisyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä Biotalouskampuksen oppilaitoksissa kehitettävään ja toteutettavaan "Biotalousinnovaattorin" koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma tuo toimintaan jatkuvuutta ja tuottaa uutta osaamista innovaattoreille, mutta se tarvitsee rinnalleen tukitoiminnan, jolla aktivoidaan keksintötoimintaa, esiarvioidaan uusia ideoita ja seulotaan parhaita jatkotyöstettäviksi, toteutetaan selvitys- ja tuotekehitystoimenpiteitä, joita ei ole mahdollista toteuttaa koulutusohjelman osana, ja keksintöjen kaupallistamisessa avustamista. Toimintamalli esiteltiin Biotalouskampuksen johtoryhmälle, joka hyväksyi sen toimennpantavaksi. Sen lisäksi laadittiin ehdotus pilot -projektiksi, jolla kokeillaan ja edelleen kehitetään uutta toimintamallia sekä hankittiin aiesopimukset kokeiluprojektin valmisteluun osallistumiseksi kolmelta alueen kehittämisyhtiöltä.