Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71900

Hankkeen nimi: BIL - Biokaasulla liikenteeseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero: 029 449 8000

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.uva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPANEN ARI MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.haapanen(at)uva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400539322

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää sekä taloudellisia että materiaalisia edellytyksiä biokaasun tuotannon laajentamiselle Pohjanmaan alueella sekä lisätä tietoisuutta biokaasun käytön mahdollisuuksista yksityisautoilussa, ammattiliikenteessä ja esimerkiksi maataloudessa järjestämällä biokaasuun liittyviä tilaisuuksia. Hankealue on koko Pohjanmaan maakunta ja sen tutkimuksellisina lähtökohtina ovat muun muassa tehdyt hankkeet Suupohjassa ja Jepualla. Hanke edistää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja se liittyy läheisesti bio- ja kiertotalouden edistämiseen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Hankkeella pyritään välillisesti lisäämään biokaasun käyttöä ja tuotantoa Pohjanmaan maakunnassa. Samalla kyetään vähentämään merkittävästi öljyriippuvuutta ja kasvihuonepäästöjä sekä parantamaan aluetaloutta. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa maakunnan alueella biokaasun kysynnän kasvu, johon vaikuttavat muun muassa seuraavat suunnitelmat:
• Vireillä oleva kaasuputki Stormossenilta Vaasaan
• Vaasan kaupunkiliikenteessä syksyllä 2016 aloittavat biokaasua polttoaineenaan käyttävät linja-autot
• Suunnitelmat biokaasun tuotannon lisäämiseksi maakunnan pohjoisosassa
• Tietoisuus mädätyskelpoisen materiaalin suuresta potentiaalista alueella
Nämä jo tiedossa olevat seikat osoittavat, että biokaasun tuotannolla on huomattavat mahdollisuudet Pohjanmaalla – käyttö ja käyttäjien määrä lisääntyy kunhan tarjon¬nasta ja tiedotuksesta huolehditaan sekä kiinnostus herätetään kuluttajissa.

Hankkeessa määritellään Pohjanmaan maakunnassa sopivia sijaintipaikkoja biomädättämöille ja kaasuntankkauspaikoille, jotka täydentävät jo olemassa olevaa ja suunnitteilla olevaa infraa. Mädättämöiden ja tankkauspaikkojen sijainti määritellään karkeasti arvioimalla tulevaa kulutusta liikennemäärien näkökulmasta. Löydettyjen sijaintipaikkojen ympäriltä selvitetään materiaalin saatavuus. Hankkeessa pyritään siis löytämään “hotspot”paikkoja, jossa biokaasun kysyntä tulee kasvamaan ja tuotannollekkin olisi edellytyksiä.

Biokaasun kysynnän ja mädätettäväksi kelpaavan materiaalin saatavuuden lisäksi hankkeessa selvitetään:
• Millaisia massoja on saatavissa eri lähteistä
• Millainen aluetaloudellinen vaikutus sivutuotevirtamassojen muuttamisella laadukkaaksi lannoitteeksi eli mädätteeksi olisi
• Kuka tai mikä voisi olla sopiva henkilö tai yritys aloittamaan määritellyssä paikassa biokaasulaitoksen suunnittelu- ja perustamistoimet

Hankkeessa järjestetään myös tilaisuuksia eri toimijoille biokaasun käytön mahdollisuuksista:
• Vierailut olemassa olevilla mädättämöillä ja erilaiset infotilaisuudet potentiaalisille uusille mädättämöyrittäjille
• Info- ja erilaisia koeajotilaisuuksia autoilijoille, teemalla biokaasua liikenteeseen. Tilaisuuksissa jaetaan tietoa biokaasuautoilun mahdollisuuksista ja mm. kustannuksista
• Tilaisuudet maanviljelijöille, joissa esitellään mahdollisuuksia biokaasun käyttöön maataloudessa
• Tilaisuudet liikennöitsijöille ja ammattiliikenteelle, joissa kerrotaan biokaasun mahdollisuuksista ja haasteista ammattiliikenteessä.
Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä biokaasun tuottajien, autojen, työkoneiden ja kulkuneuvojen valmistajien ja maahantuojien sekä muiden alalla toimivien yritysten kanssa.

Projektin tuloksena syntyy Pohjanmaan maakunnalle biokaasun tuotanto- ja hyödyntämissuunnitelma, joka ottaa kantaa sopiviin mädättämöiden ja biokaasun tankkauspaikkojen sijainteihin sekä mädätykseen kelpaavan materiaalin sijaintiin. Suunnitelma julkaistaan raporttina ja sähköisesti internet-sivuilla. Projektin halutaan toivotaan synnyttävän uusia biokaasumädättämö -hankkeita ympäri Pohjanmaata sekä investointeja biokaasulla kulkeviin autoihin ja työkoneisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat: Kunnat, alueelliset energiayhtiöt sekä biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön järjestelmässä toimivat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. auton omistajat, liikennöitsijät, maanviljelijät ja biokaasumädättämö –liiketoiminnan aloittamisesta kiinnostuneet henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 430

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 165

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 383

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan, Kyrönmaan

Kunnat: Pietarsaari, Laihia, Mustasaari, Pedersören kunta, Vöyri, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Kruunupyy, Luoto, Vaasa, Isokyrö, Närpiö, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mielestämme hankkeella ei varsinaisesti ole yhtymäkohtia sukupuolinäkökulmaan, vaan se on luonteeltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Biokaasun raaka-ainee tullaan projektin puitteissa määrittelemään maatalouden ja teollisuuden sivutuotevirroiksi, jotka eivät kuluta luonnonvaroja vaan vähentävät niiden kulutusta korvaamalla öljyn biokaasulla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
KAsvihuonepäästöt aiheuttavat nykytutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen. Projektin toimet pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä korvaamalla öljyn uusiutuvalla biokaasulla, joka on luokiteltu kasvihuonepäästöjen osalta neeutraaliksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Projekti odotettavien tulosten puitteissa kiertotalous vahvistuu ja nopeutuu, kun sivutuotevirrat käsitellään biomädättämössä, jonka tuottaman mädätteen ravinteet ovat nopeammin kasvien käytettävissä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Biokaasumädättämön prosessissa prosesin syöte sulatetaan bakteerien toimesta anaeroobisissa olosuhteissa poistaen syötteestä metaani-kaasun, joka on yksi ilmastonmuutoksen aiheuttavista kasvihuonekaasuista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Biokaasun tuotannon ja käytön lisääntyminen vähentää luonnovarojen käyttöä ja kasvihuonepäästöjen syntyä, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti luonnon ml. Natura 2000 -ohejlman kohteiden hyvinvointiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Edistää materiaalien, jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittelyä ja nopeuttaa niiden kiertoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Biokaasu on itsessään uusiutuva energian lähde
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Projektin tavoitteena biokaasun käytön ja tuotannon edistäminen, joten uusien mädättämöiden saaminen alueelle on yksi merkittävimmistä tavoitteista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Projektilla ei ole mielestämme merkittävää vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisseen
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Paikallinen, puhdas ja uusiutuva biokaasu mahdollistaa ihmisten liikkumisen ja logistiikan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Lisää työtä ja verotuloja alueelle, jonka seurauksena taloudellinen hyvinvointi paranee
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hanke on yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti neutraali
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke on mielestämme kultturiympäristömme kannalta neutraali
Ympäristöosaaminen 2 2
Ympäristöosaaminen lisääntyy mielestämme projektin seurauksena vain vähän

9 Loppuraportin tiivistelmä

BIL-biokaasulla liikenteeseen -hankkeen tavoitteeksi määriteltiin projektisuunnitelmassa biokaasun tuotannon lisääminen Pohjanmaan maakunnassa sekä biokaasun käytön lisääminen liikenteen polttoaineena. Lisäksi hankkeen puitteissa toteutettiin biokaasun tuotanto ja hyödyntämissuunnitelma Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeessa toteutetut yleisötilaisuudet ja tiedotusmateriaalit suunniteltiin palvelemaan em. tavoitteita ja hanke toteutettiin Vaasan yliopiston Levón-instituutin toimesta vuosina 2016-2018.

Hankkeen puitteissa on järjestetty ja ollaan oltu osallisena järjestämässä 11. tilaisuutta, jotka liittyvät biokaasuun, sen tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä liikenteen viherryttämiseen. Tilaisuuksilla pyrittiin saamaan aikaan myös biokaasuntuotantoa hyödyntämissuunnitelmassa esille nostetuissa "Hotspoteissa". Lisäksi hankkeen tiedotuksessa on hyödynnetty Facebook - sivustoa, jossa hankkeen tapahtumista on kerrottu sekä mainostettu tulevia tapahtumia. Sivustolla on myös jaettu ajankohtaista tietoa biokaasusta ja mm. verotuksen muutoksista liikenteessä sekä erilaisista biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista.

Hankkeen aikana laadittiin raportti; Biokaasun tuotanto ja hyödyntämissuunnitelma Pohjanmaan maakunnassa. Se on luettavissa Vaasan yliopiston internet-sivuilta Levón-instituutin hankkeet osiosta. Hankkeessa ehdotettiin uusiksi biokaasun tuotantopaikoiksi eteläistä Pohjanmaata sekä Tervajokea, joissa olisi selvityksemme mukaan sekä potentiaalista kysyntää että biokaasutettavaksi kelpaavaa materiaalia. Näissä kohteissa pidettiin tilaisuudet, joihin kutsuttiin paikallisia yrityksiä ja toimijoita ja saatiinkin paikalle kohtuu kattava joukko. Tilaisuuksien myötä on Tervajoella biokaasulaitoselvitykset lähteneet etenemään ja eteläisellä Pohjanmaallakin on asiaa selvitelty. Lisäksi Pohjanmaalla jo olemassa olevat biokaasulaitokset ovat suunnittelemassa uusia tankkausasemia, jotka tulevat sijaitsemaan hankkeessa toteutetun selvityksen ehdottamissa paikoissa.

Hankkeen aikana kaasuautot ovat Pohjanmaalla lisääntyneet osaksi uusien tankkauspisteiden vuoksi ja myös osaksi siksi, että tietoa on paremmin saatavilla biokaasuautoilusta ja sen mahdollisuuksista. Lisäksi uusien autojen myyjien kanssa käydyt keskustelut ovat saaneet heidät huomaamaan aivan uuden mahdollisuuden markkinoilla ja he ovatkin ottaneet mm. esittelyautoja valikoimiinsa.