Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71901

Hankkeen nimi: Inch of Ink Oy:n Uusien tuotantomenetelmän kehittämis- ja testaus (pilotointi) hanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.6.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INCH OF INK OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2526645-4

Jakeluosoite: William Ruthin katu 3

Puhelinnumero: +358503495679

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

WWW-osoite: www.inchofink.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka(at)inchofink.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503495679

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on: ¿ Virtaviivaistaa ja kehittää yrityksen tuotantomenetelmiä ¿ Löytää oikeat yhteistyökumppanit, joiden avulla tuotanto saadaan tehokkaammaksi ¿ sekä testata valittu tuotantomenetelmä pilotoimalla Inch of Ink palvelusta kehitettävällä uudella palvelukonseptilla, joka suunnataan B2B asiakkaille. Uusi palveluratkaisu tullaan kohdistamaan erityisesti Suomessa ja pohjoismaissa toimiville kuvausalan ammattilaisille ja heidän loppuasiakkailleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 115

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 115

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: William Ruthin katu 3

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarpeellinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarpeellinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa testasimme ja kehitimme aikaisemmin tekemäämme teknologiaa sekä hankittiin yhteistyökumppaneita teknologian pilotointiin.Totesimme että mahdollinen kasvu tulee tapahtumaan Inch of Ink palvelun suuntaamisesta b2b-markkinoille.