Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71902

Hankkeen nimi: Reifer 2018 - Digitaalinen konepaja, vaiheet 3-5

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REIFER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2145790-7

Jakeluosoite: Hallitie 20

Puhelinnumero: +358 207983090

Postinumero: 51200

Postitoimipaikka: KANGASNIEMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Otranen Lassi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lassi.otranen(at)reifer.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408281900

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Reifer Oy kehittää toimintaansa ohutlevyosatoimittajasta kone- ja laitevalmistuksen sopimuskumppaniksi. Hankkeen aikana toteutettava teknologiatason nosto osavalmistuksen eri vaiheissa mahdollistaa entistä suurempien kokonaisuuksien kannattavan hallinnan ja valmistamisen nykyiselle ja uudelle asiakaskannalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 328 980

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 309 464

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 309 464

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Kangasniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 20

Postinumero: 51200

Postitoimipaikka: KANGASNIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ei heikennä sukupuolten eriarvoisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuoliriippumaton.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity asiaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Kaasujen käyttö vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Dieseltrukkiliikenne vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Ainekäytön tehostuminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Ainekäytön tehostaminen, vähentää hankintojamme
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Ergonomian parantaminen, poissaolojen vähentyminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-