Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71906

Hankkeen nimi: Reaaliaikaiset pienten metallipitoisuuksien teolliset mittaukset

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.2.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEOLINE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2715752-6

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: +358407361415

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.meoline.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räty Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko(at)meoline.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407361415

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa kaupallinen liiketoimintakonsepti kansainvälisessä mittakaavassa reaaliaikaisen pienten metallipitoisuuksien mittaamiseksi teollisuuden ympäristövesistä. Hankkeessa kehitetään prototyyppilaitteistosta kaupallinen tuote ja palvelu. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen toimenpidekokonaisuuteen; teknologian kehittäminen - prototyypistä kaupallinen mittauslaitteisto, KV-asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kartoitus sekä Innovaation suojaus. Hankkeen tuloksena syntyy kaupallinen mittalaite sekä sen ylläpitoon ja huoltoon liittyen palvelu- ja toiminta konsepti. Lisäksi hankkeessa saadaan selvitettyä ensimmäiset kumppanit kansainvälisitä markkinoilta, joiden avulla pääsemme kiinni globaaliin liiketoimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 010

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 010

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tulokset vahvistavat uuden liiketoiminnan syntymistä Kainuuseen ja siten uusia työpaikkoja ja verotuloja, joiden hyödyt jakaantuvat tasaisesti molempien sukupuolien edustajille. Toimintaympäristö on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksena syntyy uusia työpaikkoja, jotka soveltuvat molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kainuuseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Kehitettävä ratkaisu tuo uutta mittausteknologiaa ympäristöpäästöjen monitorintiin ja siten edesauttaa prosessien optimointia ja luo paremmat edellytykset kestävän kehityksen kaivosteollisuudelle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita globaalille vesisektorille ja vesien monitoroinnin tärkeyskorostuu täten tulevaisuudessa. Kehitettävää laitteistoa voidaan käyttää myös juomavedenmonitorointiin ja täten kehitettävällä teknologialla voi olla tulevaisuudessa iso rooli kun puhdas juomavesi vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 3
Reaaliaikainen päästöjen monitorointi edistää mahdollisuuksia ehkäistä teollisuudestaluontoon pääseviä toksisia yhdisteitä. Tämä edesauttaa luonnonarvojen monimuotoisuuden säilymistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Kehitettävä mittausratkaisu tuo uusia ja nopeita ratkaisuja reaaliaikaiseen päästöjen monitorointiin ja siten hanke parantaa mahdollisuuksia ehkäistä teollisuudesta luontoon pääseviä toksisia yhdisteitä. Tämä mahdollistaa pienemmät päästöt vesistöihin, maaperään sekä luontoon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 5
Samat vaikutukset kuin edellä koskevat myös Natura 2000 alueita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Teollisuuden puhdistusprosesseja on mahdollista optimoida myös reaaliaikaisen ympäristömittausdatan perusteella ja siten myös säätämällä prosessia, päästöjä luontoon voidaan pienentää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Mittausratkaisut suunnitellaan vähän virtaa kuluttaviksi ja ne on mahdollista toteuttaa aurinkokennoilla ja akuilla. Manuaalisen näytteenoton vähenemisen kautta täten saada säästöjä fossiilisissa polttoaineissa ja hyödyntää aurinkoenergiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Yrityksen toimintaidean mukaisesti laitteet voidaan valmistaa Kainuulaisilla alihankkijoilla, joka toiminnan kasvaessa monipuolistaa elinkeinoelämää Kainuussa monella toimialalla. Kehittäminen mahdollistaa uusien paikallisten liiketoiminta ekosysteemien luonnin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Mittauspalvelukonsepti mahdollistaa yritykselle ja sen asiakkaille täysin uusien ja digitaalisten liiketoiminta mallien ja ¿ekosysteemien luomisen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Kehitettävät digitaaliset palvelut mittausten yhteyteen mahdollistavat mittauspalveluiden tarjoamisen myös hyvinkin syrjäisissä ja harvaanasutuissa kohteissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Yrityksen keskeinen idea on kehittää uusia liiketoimintamalleja. Tämä luo taloudellista ja siten henkistä hyvinvointia alueelle. Lisäksi reaaliaikaisilla mittauksilla voidaan todentaa teollisuuden päästöt, mikä voi tuoda lisää kaivattua informaatiota suurelle yleisölle
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Toiminalliset vaikutukset keskittyvät molempien sukupuolten edustajiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuripuolelle. Yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan saada sosiaalisen hyväksynnän kautta mikäli asiakkaat laittavat tuloksia julki avoimesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristöihin
Ympäristöosaaminen 5 6
Hankkeessa kehitetään merkittävästi ympäristöosaamista ja ympäristön suojeluun liittyvän teknologian kehittämistä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uusi ja reaaliaikainen laite raskasmetallien mittamiseen teollisuudesta vesistöihin laskettavien vesien monitorointiin. Hankkeessa kehitettiin alustavan prototyypin perusteella kenttäkäyttöön soveltuvat elektroniikka, mekaniikka ja tiedonsiirtoratkaisut. Hankkeessa lisäksi esiteltiin kehittyä ratkaisua alan kansainvälisissä tapahtumissa Ruotsissa, Ranskassa ja Chilessä eri messuilla. Nykyinen suuntaus ympäristömittauksissa on siirtyminen kohti reaaliaikaista mittausta, jolloin lyhemmän viiveen ansiosta mittaustuloksista saadaan enemmän hyötyä nopeamman reagoinnin myötä. Kainuussa ja Pohjois-Suomessa on paljon kaivosteollisuutta ja kehitetty ratkaisu tuo uusia ja nopeita keinoja estää mahdollisia ympäristövahinkoja. Samanlaista ratkaisua ei ole globaaleilla markkinoilla.