Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71907

Hankkeen nimi: Luisu Oy:n iglukylän elämyskokonaisuuden kehittämishanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.3.2016 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LUISU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0833143-7

Jakeluosoite: Harjatie 4

Puhelinnumero: +358440566334

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: www.leviniglut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kylmälahti Kristiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sales(at)leviniglut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440566334

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luisu Oy:n elämyskokonaisuutta vahvistava iglukylän kehittämishanke, jossa luodaan matkailijoille monipuolisempia palvelukokonaisuuksia ja saadaan matkailijat viipymään ja viihtymään alueella pidempään. Hankkeessa rakennetaan iglukylään päärakennus, jossa matkailijat pääsevät tutustumaan syvemmin revontuliin, ( revontuliesitykset, näköalapaikka ). Hankkeen myötä luodaan puitteet uusille kohderyhmille ja palveluille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 293 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 293 970

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 293 970

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Harjatie 4

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luisu Oy:n päärakennus projektilla vahvistettiin iglukylän elämyskokonaisuutta, jossa pystymme luomaan matkailijoille monipuolisempia palvelukokonaisuuksia ja saamme matkailijat viipymään alueella pidempään. Hankkeen myötä loimme puitteita uusille palveluille ja kohderyhmille. Hanke toteutettiin 14.06-31.11.2016 välisenä aikana