Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71913

Hankkeen nimi: Markkinointiviestintäalusta kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MAINOSTOIMISTO AD KIIVI OYMAINOSTOIMISTO AD KIIVI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1800528-0

Jakeluosoite: Kauppakatu 12, 2. krs.

Puhelinnumero: +358443551630

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.adkiivi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kekäläinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka(at)adkiivi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443551630

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Mainostoimisto AD Kiivin liiketoimintaa toimialan edelläkävijäksi ja kehittää yrityksen kv-liiketoimintaa palveluviennin avulla. Hankkeen aikana digitalisoidaan mainostoimiston ja asiakkaan välinen rajapinta rakentamalla kokonaan uusi järjestelmä ja toimintamalli siihen, miten markkinointia ostetaan ja käytetään. Samalla uudistetaan AD Kiivin organisaatiorakenne ja sisäinen toiminta vastaamaan kasvua ja tulevaisuuden tavoitteita. Organisaatiomallin uudistaminen vaatii johtamisjärjestelmän kehittämistä, vastuiden uudelleen jakamista ja uusien työnkuvien luomista. Toimintamallin seurauksena syntyy uusia työpaikkoja sekä AD Kiiville että alihankintaketjuun. Vastaavaa järjestelmää ei ole havaittu Suomessa toimialan markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 415

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 12, 2.krs

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kannalta on sama onko tekijät miehiä vai naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen on osallistettu tasavertaisesti miehiä ja naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on kehitetty johtamisjärjestelmää eri osa-alueilta, liiketoimintamallia ja sitä tukevia digitaalisia työkaluja palvelemaan ja kehittämään markkinoinnin ja mainonnan toteuttamista. Hankkeen myötä palvelua käyttävät yritykset pystyvät kehittämään omaa markkinointia tehokkaammaksi ja helpommin organisoitavaksi.