Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71914

Hankkeen nimi: Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0996189-5

Jakeluosoite: Paavo Havaksen tie 3

Puhelinnumero: 0295 251 000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.syke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hadzic Mirkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirkka.hadzic(at)ymparisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295251829

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Geologian tutkimuskeskus (GTK), 0244680-7
Åbo akademi, 0246312-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen suurin yksittäinen ympäristöongelma ovat koko rannikollamme ja osittain myös sisämaassa sijaitsevat happamat sulfaattimaat. Edellä mainittujen rikkipitoisia maa-aineksia hapettuu maankäytön (erilaisen kuivatuksen) johdosta, joka taas aiheuttaa vesiemme vakavaa happamoitumista ja vaarallisten metallien määrien lisääntymistä vesistöissä. Osa turvetuotantoalueista sijaitsee happamien sulfaattimaiden päällä. Tällä hetkellä ei ole käytössä tehokkaita käytännön mittakaavassa toimiviksi todennettuja menetelmiä, joilla turvetuotannon happamia ja metallipitoisia vesiä voitaisiin käsitellä. Ei ole myöskään vakiintuneita käytäntöjä happamuuden synnyn estämiseksi sulfaattimailla sijaitseville turvetuotantoalueille. Tässä projektissa pyritään mm. kehittämään erilaisia toimintatapoja happaman valumaveden syntymisen estämiseksi turvetuotannossa sekä kehittämään malli, joka ennustaa happamuuspiikkien esiintymistä valuma-aluetasolla. Kehitetään ja testataan myös menetelmiä, joilla jo syntyneitä happamuusongelmia voidaan täydessä mittakaavassa hallita. Hankkeessa pyritään myös luomaan yhtenäinen ohjeistus sulfaattimaaongelman laajuuden määrittämiseksi turvetuotannon lupaprosessin yhteydessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat turvetuottajat, viranomaiset ja useat eri alojen yritykset, jotka voivat saada hankkeen avulla uutta liiketoimintaa tai kustannushyötyjä kiertotalouden avulla (esim. sopivien sivujakeiden tuottajat ja jalostajat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki sulfaattimaa-alueilla tai niiden läheisyydessä asuvat ihmiset ja sekä alueiden eri toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 310 414

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 469

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Ylivieska, Kalajoki, Oulu, Siikalatva, Liminka, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen odotetaan olevan neutraali sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan SYKE:n, GTK:n ja Åbo akademin tasa-arvosuunnitelmien ohjeistusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa kokeillaan paperiteollisuuden sivujakeiden käyttöä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien estämiseksi ja korjaamiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän rankkasateita, jolloin happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ilmiöt äärevöityvät. Ilmastonmuutonnäkökulma otetaan huomioon ratkaisuja kehitettäessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Hankkeessa testattavat menetelmät ja luotavat toimintatavat vaikuttavat suoraan ja välillisesti vastaanottavien vesien tilaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Hankkeessa saadaan lisää tietoa happamien sulfaattimaiden käyttäytymisestä turvemailla ja pyritään kehittämään menetelmiä ja toimintatapoja vedenlaadun huonontumisen estämiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Hankkeessa ei toimita Natura2000 alueilla, mutta hankkeessa saavutettavilla tuloksilla odotetaan olevan vaikutuksia myös Natura 2000 alueiden sulfaattimaiden aiheuttamiin ongelmiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Hankkeessa kokeillaan mm. paperiteollisuuden sivujakeiden käyttöä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien estämiseksi ja korjaamiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan vaikutuksia uusiutuvan energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeella tuetaan paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehittämällä toimintaa tukevia ratkaisuja ja ottamalla käyttöön paikallisen elinkeinon sivujakeita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hanke edistää hyvinvointia välillisesti parantamalla edellytyksiä vesienkäsittelyn toiminnalle ja sitä kautta luonnon hyvälle tilalle, jolloin virkistysarvot kasvavat.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvon kannalta neutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 3 5
Hankkeen yksi tavoitte on ympäristöosaamisen ja tietoisuuden lisääminen happamien sulfaattimaiden aiheuttamien riskien minimoimiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-