Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71919

Hankkeen nimi: Hangassuon lajittelulaitoksen uudistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VEIKKO LEHTI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1460563-3

Jakeluosoite: Teljänkatu 10

Puhelinnumero: +358 26316100

Postinumero: 28130

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: www.veikkolehti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehti Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veikkolehti(at)veikkolehti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500591458

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiön Hangassuon lajittelulaitoksen tuotannon tehostaminen ja teknologian uudistaminen. Laitokselle vastaanotettujen kierrätysmateriaalien jatkojalostus, lajittelun ja raaka-aineissa olevien epäpuhtauksien poistamisen tehostaminen ja automatisointi. Materiaalien varastointi- ja logistiikkaominaisuuksien parantaminen. Vastaanotto-, käsittely- ja varastointirakennuksien rakentaminen sekä ympäristö- ja turvallisuusrakenteiden rakentaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 430 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 834

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 430 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 834

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raumantie 980 A

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: PORI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen sisältyvät tehtävät ja uudet työpaikat soveltuvat sekä naisille että miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen sisältyvät tehtävät ja uudet työpaikat soveltuvat sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehostaa kierrätysraaka-aineiden tuotantoprosessia ja kierrätysliiketoimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Jätteiden materiaalikierrätyksellä säästetään luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätysmateriaaleilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 8
Jätteiden materiaalikierrätyksellä säästetään luonnonvaroja
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätysmateriaaleilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura-alueisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Jätteiden materiaalikierrätyksellä säästetään luonnonvaroja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätysmateriaaleilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Jätteiden kierrättäminen on kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 8
Hanke lisää ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-