Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71920

Hankkeen nimi: Utredning kring användning av hamnområdet vid Björnön

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB KRISTINESTADS NÄRINGSLIVSCENTRAL

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2373314-3

Jakeluosoite: Skolgatan 11B

Puhelinnumero: +358405693796

Postinumero: 64100

Postitoimipaikka: KRISTIINANKAUPUNKI

WWW-osoite: businesskristinestad.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irjala Angelique

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vd

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: angelique.irjala(at)krs.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405693796

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjolan lämpövoima Oy har upphört med elproduktion vid enheten i Kristinestad, och hamnen på Björnön står idag outnyttjad. Denna situation som uppstått bekymrar staden Kristinestad och nu är det ytterst angeläget att hitta ersättande verksamheter på området, och ett stort fokusområde är naturligtvis hamnområdet som nu står outnyttjat. Utredningen bör rikta sig till små och medelstora företag i nejden som kunde utvidga sin verksamhet i och med att denna nya situation uppstått

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 552

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 534

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Kristiinankaupunki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rådhusgatan 2A

Postinumero: 64100

Postitoimipaikka: KRISTIINANKAUPUNKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 4

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
projektet fokuserar på utredning kring hur hamnområdet kan utnyttjas för små och medelstora företag, ingen direkt analys av olika företags verksamhetmiljöer
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
projektet är ett utrednings-kartläggningsprojekt
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ingen könsaspekt går att anpassa på projektet

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
utredningen kommer också att se på möjligheter till användning av biobränslen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-