Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71921

Hankkeen nimi: Biofire Oy:n uudesta tuotteesta kilpailuetua kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.5.2016 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BIOFIRE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1098095-4

Jakeluosoite: Nummijärventie 479

Puhelinnumero: +358 6 2332 267

Postinumero: 61910

Postitoimipaikka: NUMMIJÄRVI

WWW-osoite: www.biofire.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Santala Reijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.santala(at)biofire.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 740 067

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biofire Oy:n tavoitteena on kehittää kansainvälistä kilpailuetua parantava tuote ja laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa toteutetaan vientikohdemaiden markkinoiden tutkimus ja analyysi. Tuloksena syntyy suunnitelma markkinointikonseptiksi ja markkinoinnin työkaluiksi. Hankkeen toisessa osiossa toteutetaan uuden tuotteen kehitystyö. Tuloksena koekäytetty ja testattu proto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 723

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 723

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nummijärventie 479

Postinumero: 61910

Postitoimipaikka: NUMMIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Bioenergialämmitysjärjestelmien kehittäminen ja markkinointi on sukupuolineutraalia toimintaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Bioenergialämmitysjärjestelmien kehittäminen ja markkinointi on sukupuolineutraalia toimintaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Bioenergialämmitysjärjestelmien kehittäminen ja markkinointi on sukupuolineutraalia toimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Tehokas poltto tehostaa biopolttoaineen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Biopolttoaineiden hyödyntäminen vähentää ilmastonmuutoksen etenemistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 0
Hiukkaspäästöjen väheneminen parantaa ilmanlaatua
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Kehitettävä teknologia mahdollistaa biopolttoaineiden käytön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Mahdollistaa sekä yrityksen että sen alihankkijoiden kehittymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämisanke toteutettiin kahdessa jaksossa, vienninedistämishanke ensin ja savukaasupesurihanke sen jälkeen. Kustannukset pidettiin kokonaisuutena suunnitellussa. Yhtiö on saavutettuihin tuloksiin tyytyväinen.