Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71924

Hankkeen nimi: Photokrafixin uudet palvelut yritysasiakkaille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2016 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PHOTOKRAFIX

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2482664-0

Jakeluosoite: Jouttikankaantie 124

Puhelinnumero: +358 407582809

Postinumero: 96700

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.photokrafix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Simonen Jorma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)photokrafix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407582809

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Photokrafix aloittaa kolme uutta palvelua Pohjois-Suomen alueella. Hankkeen myötä Photokrafix tuottaa videokuvauspalveluita yrityksille sekä tarjoaa kiinteistö- ja ruokakuvauspalveluita alan toimijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 958

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapinkävijäntie 1

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Mahdollisesti hankkeen myötä työllistettävät lisähenkilöresurssit voivat olla miehiä tai naisia. Hankkeen myötä syntyvät uudet palvelut eivät suosi miehiä tai naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Mahdollisesti hankkeen myötä työllistettävät lisähenkilöresurssit voivat olla miehiä tai naisia. Hankkeen myötä syntyvät uudet palvelut eivät suosi miehiä tai naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Mahdollisesti hankkeen myötä työllistettävät lisähenkilöresurssit voivat olla miehiä tai naisia. Hankkeen myötä syntyvät uudet palvelut eivät suosi miehiä tai naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tuotettavat palvelut eivät rasita luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei rasita luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa toteutetut palvelut eivät synnytä jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Tuotettavat palvelut kuluttavat vain vähän sähköä, johon yrittäjällä ei ole mahdollista vaikuttaa esim. sähkötuottajan valinnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Palvelut synnyttävät asiakkaille markkinointia ja edelleen myyntiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeen myötä on tarkoituksena kehittää niin omaa laatua lopputuotteissa kuin palveluissa. Välillisesti lopputuotteiden laatu välittyy myös asiakkaiden palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Logistiikka hoituu paperittomasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeen myötä syntyvät palvelut ovat tasa-arvoisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeessa aloitetut palvelut synnyttävät tuotteenaan visuaalista materiaalia lappilaisesta toimintaympäristöstä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Photokrafix tarjoaa videokuvauspalvelua ammattitasoisella kalustolla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä.