Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71932

Hankkeen nimi: Digitaalisen tuote-etiketin ohjelmistomoduuli

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.5.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINNCODE OYYLIVIESKA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2480922-6

Jakeluosoite: Asematie 7

Puhelinnumero: +358447700753

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

WWW-osoite: www.finncode.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapaniemi Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.haapaniemi(at)finncode.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447700753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan digitaalisen tuote-etiketin ohjelmistomoduuli Finncoden IoT-platformiin integroituna. Tavoitteena on rakentaa NFC teknologiaan tukeutuva, muotivaatevalmistuksen prosesseja ja liiketoimintaa tukeva ohjelmisto ja taustajärjestelmä. Tuloksena syntyy MVP versio (minimiversio toimivasta kokonaisuudesta) IoT -platformimme päälle toteutetusta ohjelmistomoduulista, jota voidaan laajasti käyttää tuotteiden aitouden todentamiseen, tuotteiden valmistusprosessin seurantaan sekä valmistusprosessin ja tuotemyynnin eri vaiheiden raportointiin. Kohderyhmät ovat muotivaatevalmistajat globaalisti ja muotivaatteisiin eri komponentteja valmistavat yritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asematie 7

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
brändivaatteiden väärentäminen vaikeutuu olennaisesti hankkeen ansiosta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-