Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71933

Hankkeen nimi: Pro Kalastus Oy:n kansainvälistyminen ja uudelle markkina-alueelle tulo

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.5.2016 ja päättyy 19.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRO KALASTUS OYC/O SUOMEN TALOUS-PERINTÄ OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2165561-2

Jakeluosoite: Hiiroistentie 28

Puhelinnumero: +358 504867614

Postinumero: 39310

Postitoimipaikka: VILJAKKALA

WWW-osoite: www.prokalastus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtonen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko(at)prokalastus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504867614

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pro Kalastus Oy:n tavoitteena on kansainvälistyminen ja myynnin voimakas kasvu erityisesti omien brändiemme tuotteilla Ruotsin markkinoilla, jossa tarve ja kalastuskulttuuri on hyvin samankaltainen kuin Suomessakin. Tulemme mm. kartoittamaan markkinaa teettämällä markkinaselvityksen, palkkaamalla ruotsinkielisen konsultin, valmistamaan nimenomaan Ruotsin markkinoille suunnatun tuoteryhmän / tuotteita, osallistumalla kalastustarvikemessuihin Ruotsissa, sekä hyvin tarkalla ja tehokkaalla mainostamisella saamaan tuotteillemme näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Uskomme että pystymme yli kaksinkertaistamaan nykyisen liikevaihtomme n. 3 vuoden sisällä hankkeen aloittamisesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 109

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiiroistentie 28

Postinumero: 39310

Postitoimipaikka: VILJAKKALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallistuva joukko ihmisiä on hyvin suppea; jokaiseen osa-alueeseen olemme valinneet mielestämme siihen sopivimman tekijän riippumatta tekijän sukupuolesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuva joukko ihmisiä on hyvin suppea; jokaiseen osa-alueeseen olemme valinneet mielestämme siihen sopivimman tekijän riippumatta tekijän sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Emme näe ko. hankkeen osalta tältä osin merkitystä, eikä asia ole oleellinen hankkeemme päätavoitteen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Lajittelemme aina yrityksemme kaikki jätteet, myös hankkeen osalta ja sen ulkopuolella.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Aina kun se on vaan kustannustehokkaasti mahdollista, suosimme uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Pro Kalastus Oy on jo nyt kunnalleen erittäin hyvä veronmaksaja (mm. yhteisöverot), ja näemme että ko. hankkeen onnistuessa tilanne muuttuu vielä huomattavasti positiivisempaan suuntaan. Onnistuessaan hanke tulee myös lisäämään työllisyyttä, ja sitä kautta kasvattamaan ansioverotulojen määrää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ko. hanke tuottaa aineellisia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeen onnistuessa työllisyyden kasvu sekä siitä tulevien verojen (sekä kasvaneiden yhteisöverojen) kautta lievä hyvinvoinnin kasvu kunnassa missä Pro Kalastus Oy operoi.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Aina palkatessamme uutta väkeä Pro Kalastukseen otamme huomioon tasa-arvon ja sen edistämisen. Avoinna olevaan paikkaan valitaan aina siihen paras ja sopivin henkilö, riippumatta hakijan sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-