Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71934

Hankkeen nimi: Digipainoa Logistiikkaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IDEPAP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0643303-4

Jakeluosoite: Tullikamarinkatu 3

Puhelinnumero: +358 405162311

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.idepap.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Välikangas Ulpu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulpu(at)valikangas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405162311

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digipainotulostettujen logistiikkatuotteiden valmistus. Uuden sukupolven paksuille materiaaleille soveltuvan digipainotekniikan käyttöönotto. Postituspakkausten, lavankaulusten ja logisitiikkatuotteiden myynti kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 837

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 837

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tullikamarinkatu 3

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ammattiosaaminen ratkaiseva tekijä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ammattiosaaminen ratkaiseva tekijä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ammattiosaaminen ratkaiseva tekijä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Kierrätettävien materiaalien käyttö tuotannon raaka-aineena
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Logistiikan tehokkuuden parantaminen ja ympäristöystävällinen painomenetelmä edesauttavat kasvihuonepäästöjen vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
Jätekemian poistuminen tuotantoprosessista
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 1
Pakkaustuotannon ympäristövaikutusten väheneminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Tuotantoprosessin ympäristökuormituksen väheneminen, kierrätettävien materiaalien käytön yleistyminen logistiikassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Kotimaisten aalto- ja logistiikkapakkausten hyödyntäminen raaka-aineena
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Mahdollisuus kasvattaa työllisyyttä investointien avulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Uusien patenttien syntyminen (logistiikkatuote)
Liikkuminen ja logistiikka 6 10
Uudet logistiikkatuotteet lisäävät logistiikan tehokkuutta ja toimintaedellytyksiä sekä välittömästi että välillisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Kotimaisten aaltopahvipakkausten markkinaosuuden kasvaminen uuden jätelain myötä (vrt. muovipakkaukset ja niiden käytön väheneminen)

9 Loppuraportin tiivistelmä

.