Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71942

Hankkeen nimi: TFP - Teollisesti funktionaaliset pinnat

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elja Kallberg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projekti-insinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elja.kallberg(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504273078

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän Yliopisto, 0245894-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Teknologiayksikkö) ja Jyväskylän Yliopisto (Informaatioteknologian tiedekunta) toteuttavat yhteistyössä Teollisesti Funktionaaliset Pinnat (TFP) - hankkeen. Ohutpinnoitusteknologioita käytetään laajasti erilaisissa teollisissa sovellutuksissa ja hankkeen tutkimuksen tavoitteena on löytää ohutpinnotteille uusia sovelluskohteita. Tavoitteena on yhteistyössä Keski-Suomen alueella ohutpinnoitusteknologioita hyödyntävien yritysten kanssa parantaa olemassa olevien PVD (Physical Vapour Deposition) -pinnoitusteknologioiden käyttöä sekä löytää uusia sovelluskohteita niille. JAMK:lla on laboratoriossaan tutkimuskäyttöön soveltuva PVD-laitteisto. Erityisenä tutkimusaiheena ovat adhesiivisten ja likaantuvien pintojen parempi toiminta uusia ohutpinnoitteita käyttämällä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutena tutkimuksellisena avauksena pintojen ominaisuuksien mittaamista ja mallintamista nopeaa spektrikuvantamista hyväksikäyttäen.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi soveltavan tutkimuksen ympäristö, jonka avulla kasvatetaan ja syvennetään alueen yritysten, erityisesti pk-yritysten, JAMK:in ja JY:n osaamista kyseessä olevalla ohutpinnoituksen kehitysalueella, siirtämällä kansallista ja kansainvälistä alan osaamista muodostettavaan pinnoitusklusteriin. Uusien pinnoitusteknologisten sovellusten avulla Keski-Suomen yritysten on mahdollista parantaa kansainvälistä kilpailukykyään sekä löytää uusia soveltavaan pinnoitustutkimukseen perustuvia innovaatioita kansainvälistä liiketoimintaa silmällä pitäen. Lisäksi hankkeessa luodaan pinnoitusportaali hankkeen tulosten ja alan tutkimustiedon avoimen tiedonjaon alustaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin maantieteellinen kohdealue on Keski-Suomi ja siinä tehtävä osaamisen kehittäminen kohdistuu Keski-Suomen maakunnan yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin, Jyväskylän ammattikorkeakouluun ja Jyväskylän yliopistoon.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhtenä tärkeänä painoalana on Biotalous, jota silmälläpitäen JAMK satsaa merkittävästi Saarijärven uuteen Biotalouskampukseen. Tähän kytkeytyen Saarijärven-Viitasaaren alueella toteutettavan yritystoiminnan yhtenä tärkeänä suuntana on energiatekniikka ja energiantuotanto ja siihen liittyvä sovellettu tutkimus jota Biotalouskampus tukee. TFP -hanke luo osaltaan edellytyksiä ko. alueen yritysten uudistumisessa työpakettien 1 ja 2 (WP1 ja WP2) aihepiireillä, jossa likaantumisen välttäminen on keskeinen osa energiataloutta. Alueen yritysten kannalta on tärkeää olla tietoinen pinnoitus- ja materiaalitekniikan niistä osa-alueista, joilla parannetaan energian siirtymistä, lämmönjohtavuutta ja täten myös energian tuotannon tehokkuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Keski-Suomen maakunnan yritysten tuotteita ja palveluita hyödyntävät muut yritykset. Hankkeesta hyötyvät yritykset luovat uudistetulla, ohutpinnoitusteknologiaan liittyvällä osaamisella ja kehittyneellä liiketoiminnalla uutta toimintaa myös omaan yhteistyöverkostoonsa. Tämä heijastuu edelleen mm. uusina verkottumismahdollisuuksina muille hankkeen ulkopuolisille yrityksille sekä oppilaitoksille, joissa tullaan myös omaksumaan uutta ohutpinnoitukseen liittyvää tietoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 463 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 463 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 596 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 596 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan, Jyväskylän, Keuruun, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Äänekosken

Kunnat: Keuruu, Kannonkoski, Kinnula, Saarijärvi, Viitasaari, Kuhmoinen, Karstula, Äänekoski, Pihtipudas, Hankasalmi, Jyväskylä, Uurainen, Kyyjärvi, Petäjävesi, Joutsa, Laukaa, Jämsä, Kivijärvi, Toivakka, Muurame, Konnevesi, Multia, Luhanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on teknillisen tietämyksen lisääminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa tutkittavat ohutpintateknologiat vähentävät materiaalien käyttöä, pidentävät tuotteiden elinkaarta ja lisäävät energiatehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeen tulosten myötä voidaan hidastaa ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ohutpinnotteilla saavutetun energiatehokkuuden paranemisen myötä. Lisäksi esimerkiksi suoja-aineiden (homeen torjunta, kemialliset liuottimet) käyttö vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ohutpinnotteilla saavutetun energiatehokkuuden paranemisen myötä. Lisäksi esimerkiksi suoja-aineiden (homeen torjunta, kemialliset liuottimet) käyttö vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ohutpinnotteilla saavutetun energiatehokkuuden paranemisen myötä. Lisäksi esimerkiksi suoja-aineiden (homeen torjunta, kemialliset liuottimet) käyttö vähenee.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Ohutpintateknologia mahdollistaa edullisempien ja yleisempien pohjamateriaalien käytön. Lisäksi suoja-aineiden (homeen torjunta, kemialliset liuottimet) käyttö vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Ohutpintateknologiat mahdollistavat aurinkoenergiasovellusten kehittymistä ja käyttönottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Antaa uusia mahdollisuuksia alueen yritysten liiketoiminnalle sekä verkottumisen kautta auttaa niiden kansainvälistymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Uusien palvelutuotteiden kehittäminen. Hankkeen tuloksena mahdollisessti syntyvät immateriaalioikeudet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa tutkittavat ohutpintateknologiat vähentävät materiaalien käyttöä, pidentävät tuotteiden elinkaarta ja lisäävät energiatehokkuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Lisää alueen mahdollisuutta työllistää ihmisiä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvoneutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeessa ei käsitellä edellä mainittuja aiheita edes välillisesti
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeessa ei käsitellä edellä mainittua aihetta edes välillisesti
Ympäristöosaaminen 0 4
Ohutpinnoitusta ja kuvantamista voidaan hyödyntään osana modernia ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyi uusi soveltavan ohutkalvopinnoitustutkimuksen ympäristö JAMKin CAMS Center for Applied Materials Science -keskuksen alle, jonka avulla
1. Parannetaan projektin eri osapuolten soveltavan tutkimuksen ja innovointikyvykkyyden tasoa.
2. Kasvatetaan ja syvennetään alueen yritysten, erityisesti pk-yritysten, JAMK:in ja JY:n osaamista kyseessä olevalla
ohutpinnoituksen kehitysalueella
3. Nopeutetaan teknologiseen muutokseen liittyvää soveltavan tutkimuksen vaikuttavuutta, siten että hankkeessa
luotu ALD CoCampus -ympäristö toimii Keski-Suomeen syntyneen pinnoistusklusterin kehitysalustana.

Keskisuomalaiset yritykset ovat verkoittuneet ohutpinnoitusteknologian alueella paremmin, muodostavat korkeakoulujen kanssa klusterin, jolloin niiden lisääntyneen osaamisen myötä mahdollisuudet uuden liiketoiminnan synnyttämiseen paranevat.