Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71949

Hankkeen nimi: BILINE - TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT DIGITAALISET RATKAISUT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ISOHANNI JARI ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.isohanni(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-6690690

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BILINE-hankkeen tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja teollisuuden turvallisuusympäristön kehittämiseen, tilannetietoisuuden, informaation tuoton, kulunvalvonnan ja logistiikan teknologia-alueilla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita ja toimintamalleja referenssiratkaisujen turvallisuuslähtöisen liiketoiminnan edistämiselle ja hyödyntämiselle ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.

BILINE – hankkeen toimintaympäristössä seulotaan yritysten kanssa valikoituihin käyttökohteisiin parhaiten soveltuvat etätunnistamisen ja informaation tuottamisen eli tilannekuvan muodostamisen teknologiat. Tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristössä syntyy referenssiratkaisuja joissa on käytetty parhaita käytäntöjä ja konkreettisia suosituksia käyttökohteisiin sisältäen etätunnistamisen ja tilannetietoisuuden teknologian soveltamisen haasteita ja havaittuja keinoja niiden ratkaisemiseksi. BILINE-hanke tutkii, eksperimentoi, kokeilee ja rakentaa ja tekee demonstraatioita digitaalisten teknologioiden avulla teollisessa ympäristössä. Isossa kuvassa päämääränä on kokonaisturvallisuuden edistäminen. Demonstraatiot sisältävät ohjelmistojen ja sulautettujen järjestelmien state-of-the-art referenssiratkaisuja, joilla kehitetään ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien yritysten turvallisuusympäristöä ja sitä kautta kansallisia liiketoiminnan edellytyksiä ja pidemmällä aikavälillä myös kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Kokkolan alueen turvallisten työympäristöjen proaktiiviseen kehittämiseen pyrkivät yksityiset ja julkiset yhteisöt. Yhteistä hankkeessa mukana oleville toimijoille on rohkeus, ennakkoluulottomuus ja aito kiinnostus turvallisuuden ja tilannetietoisuuden jatkuvaan parantamiseen ja tätä kautta oman kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen. Hanke mahdollistaa myös ketterämmän yhteistyön viranomaisten kanssa, jotka ovat yksi selkeä hyödynsaaja. Tämän lisäksi Centria ammattikorkeakoulu kehittää hankkeessa omaa osaamistaan ja valmiuksiaa digitaalisen turvallisuus ja tilannetietoteknologian aihepiirissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elinkeinoelämän lisäksi alueen julkiset toimijat, mm. kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, jotka kartuttavat turvallisuutta edistävää osaamispääomaa entisestään. Hanke tarjoaa sen toteutusaikana opinnäyte- ja harjoitustyö mahdollisuuksia opiskelijoille. Ohjelmisto- ja laitekehitystä tekevät pk-yritykset / tutkimuslaitokset ovat välillisiä kumppaneita. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Centria ammattikorkeakoulun opiskelijat ja täydennyskoulutettavat sekä seutukuntatoimijat ja kuntien elinkeinotoimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 639 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 600 592

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 724 858

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 680 789

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Yrityksiä ei jaotella sukupuolinäkökulman mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä teknologisten tarpeiden ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Jonkin verran vaikutusta. Logistiikka-toimiala ja kemianteollisuus ovat kohderyhmiä, joilla on vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus. Logistiikka-toimiala ja kemianteollisuus ovat kohderyhmiä, joilla voi olla vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Logistiikka-toimiala ja kemianteollisuus ovat kohderyhmiä, joilla voisi olla vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Logistiikka-toimiala ja kemianteollisuus ovat kohderyhmiä, joilla voisi olla vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus.Logistiikka-toimiala ja kemianteollisuus ovat kohderyhmiä, joilla voisi olla vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus. Prosessien kehittäminen voi lisätä taloudellista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Ei vaikutusta tai marginaalinen vaikutus. Prosessien kehittäminen voi lisätä taloudellista kestävyyttä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Toimintamenetelmien tehostus. Hankkeessa kehitettävät uudet menetelmät luovat myös alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Tuotteita ja palveluja pyritään kehittämään toimintamenetelmiä kehittämällä. Turvallisuus on aineetonta pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 8
Liikkumisen ja logistiikan turvallisuuteen liittyvien menetelmien kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Turvallisuuden edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa ei suoranaisesti ole yhteyttä tasaarvon kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on neutraali yhteis-kunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden osalta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 7
Tehostetaan turvalliseen työympäristöön liittyviä menetelmiä ja osaamista, ympäristöarvot huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työturvallisuuden kehittäminen on jokaisen yrityksen mielessä, ja erityisen tärkeää sekä haastavaa se on teollisuusympäristössä. Kun töissä on turvallista, kannattavuus lisääntyy, kilpailukyky paranee, ja tehokkuus lisääntyy. Näiden etujen myötä mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle lisääntyy ja tietenkin synnytetään uusia kumppanuuksia. Biline-hankkeessa näihin työturvallisuuden suuriin tavoitteisiin vastataan digitaalisin ratkaisuin.

BILINE-hankkeessa luotiin Kokkolan suurteollisuusalueella liikkuvista koneista, laitteista ja ajoneuvoista sekä ihmisistä digitaalinen turvallisuuden kokonaiskuva. Tilannekuvan kehityksessä hyödynnettiin uusinta turvallisemman työympäristön mahdollistavaa tunnistusteknologiaa ja muita digitaalisia ratkaisuja. Digitaaliseen turvallisuuden kokonaiskuvaan kuuluvat niin alueen ihmiset, koneet kuin laitteetkin. Kokonaiskuva muodostuu erilaisista teknologioista, kuten sensoriverkoista, paikannusjärjestelmistä ja mobiiliohjelmistoratkaisuista. Hankkeessa kehitettiin työturvallisuusratkaisuja yritysten tarpeiden ja ideoiden pohjalta. Hankkeen avulla innovaatiot tuotiin todelliseen teollisuusympäristöön, ja näin taattiin, että hankkeen sovellukset ovat käytännöllisiä ja helppoja ottaa käyttöön. Näiden pilotointien pohjatyönä hankkeessa selvitettiin ja vertailtiin parhaimpia teknologioita, tarkoituksena löytää alueen yritysten kannalta parhaat ratkaisut. Jotta hankkeen tulokset ovat tarkoituksenmukaisia, tehtiin demonstrointeja ja pilotointeja sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa, ja sulautettiin sovellukset yhteensopiviksi uusien ja olemassa olevien teknologiaratkaisujen kanssa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli noin 0,853 miljoonaa euroa ja toteutusaika oli 1.6.2016 - 31.12.2019.