Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71952

Hankkeen nimi: Tuotantoteknologian kehittäminen ja kapasiteetin kasvattaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JMC ENGINE OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1106368-0

Jakeluosoite: Ahlströmintie 1 M

Puhelinnumero: +358 82791568

Postinumero: 92400

Postitoimipaikka: RUUKKI

WWW-osoite: www.jmcengine.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pigg Lauri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Plant Director

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.pigg(at)jmcengine.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407447677

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Ruukin tehtaan tuotantokapasiteetin ja -teknologian kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeessa kehitetään ja investoidaan erityisesti tuotanto- ja kappaleenkäsittelyautomaatioon sekä moderniin koneistuskapasiteettiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 482 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 451 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 451 737

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Siikajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahlströmintie 1M

Postinumero: 92400

Postitoimipaikka: RUUKKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen henkilöstöstä on naisia 22%. Tämän hankkeen yhteydessä arvioidaan, että yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ei ole tarpeen muuttaa. Asenne ja ammattitaito ovat keskeisimmät henkilövalintaan vaikuttavat tekijät
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Arvioinnin tuloksena hankkeessa noudatetaan yhtiön henkilöstöpolitiikkaa, missä henkilöt valitaan asenteen ja ammattitaidon perusteella. Tämä edistää mielestämme sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä hanke keskittyy investointeihin, joilla tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja tuotannon kilpailukykyä. Haluamme kannattavalla toiminnalla turvata mahdollisimman monelle työntekijälle työtä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-