Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71953

Hankkeen nimi: Alutec Oy:n kilpailukyvyn parantaminen, kasvu ja kansainvälistyminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ALUTEC OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0291209-7

Jakeluosoite: Savontie 349

Puhelinnumero: +358 405336503

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.alutec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtohalme Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäälikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.lehtohalme(at)alutec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405336503

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä kehityssuunnitelmassa kuvatun hankkeen tarpeena ja perusteluna on rakennusalan yleisesti kiristyvä kilpailu- ja markkinatilanne Suomessa. Tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen, kasvu ja kansainvälistyminen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on hanke jaettu kolmeen vaiheeseen 1) kilpailukyvyn parantaminen toimintatapoja kehittämällä, 2) tuotantomenetelmien merkittävä muuttaminen ja 3) kansainvälistyminen. Kun ensimmäisen vaiheen toimintatapojen tehostaminen ja kasvu kotimaassa on saavutettu, kasvua lähdetään hakemaan aikaisempaa voimakkaammin myös kansainvälisiltä markkinoilta. Rinnakkain näiden toimenpiteiden kanssa tutkitaan erityyppisiä koneinvestointeja ja varaudutaan myös radikaalimpien tuotantomenetelmien kehittämiseen merkittävien uusien kone- ja halli-investointien avulla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 386 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 386 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savontie 349

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty asiaa toistaiseksi tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioitu niin että asiasta on keskusteltu ja asiaa on arvioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Aikaisempaa parempi materiaalien optimointi. Hukan uudelleen käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-