Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71954

Hankkeen nimi: Uusien luonnonöljypohjaisten pinnoitusmateriaalien kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TKR-MARKETING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1877837-1

Jakeluosoite: Huoltotie rak. 141

Puhelinnumero: +358405542112

Postinumero: 80790

Postitoimipaikka: KONTIORANTA

WWW-osoite: www.tkr.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Perttilahti Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: .

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hp(at)tkr.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405542112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitettävillä uusilla asiakastarpeen mukaan räätälöidyillä tuotteilla suunnataan uusille kansainvälisille markkinoille. Uudet tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia. Euroopassa rakennusmateriaaleille vaaditaan viranomaishyväksyntä ja lukuisia testauksia ennen markkinoille pääsemistä sekä myynnin aloittamista. Lisäksi tavoitteena on selvittää pinnoitteiden valmistamiseen liittyvät seikat ja testata valmistusta pilottimittakaavassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 953

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 953

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Huoltotie rak. 141

Postinumero: 80790

Postitoimipaikka: KONTIORANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Mahdollisuus käyttää puupohjaisia raaka-aineita. Ei käytetä Öljynjalostuksesta peräisin olevia raaka-aineita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei aiheuta ilmaston muutoksen riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toteuttamisessa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke pyrkii toiminnassa suojelemaan ympäristöä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei toimita Natura 2000 –ohjelman kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Pinnoitella voidaan korjata kestävästi rakennuksiin liittyviä kohteita esim. ilmastointikanavat ja parvekkeet. Jätettä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankkeen tavoitteena on yrityksen merkittävä liikevaihdon kasvu uusien tuotteiden ja käyttösovellutusten kautta. Hankkeessa kehitettävillä uusilla asiakastarpeen mukaan räätälöidyillä tuotteilla suunnataan uusille kansainvälisille markkinoille. Uudet tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa ei kehitetä aineettomia tuotteita ja palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten liiketoimintaa ja niin muodoin henkilöstön työllistymistä
Tasa-arvon edistäminen 3 3
. Hanke tukee molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-