Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71962

Hankkeen nimi: Minima Oulu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.5.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MINIMA PROCESSOR OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2757131-3

Jakeluosoite: c/o Toni Soini Tokantie 8

Puhelinnumero: +358407353678

Postinumero: 90800

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://www.linkedin.com/company/minima-processor-

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soini Toni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toni(at)minimaprocessor.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407353678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksellä on kaksi päätavoitetta haettavassa ELY- hankkeessa: 1) Valmistella yrityksen tietokoneavusteinen piirisuunnitteluympäristö asiakastuotantoa varten ja 2) aloittaa liiketoiminta Japanissa. Digitaalisen piirisuunnittelun tietokoneavusteiset järjestelmät ovat erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia. Niissä on kolme pääosaa: alla oleva laitteisto, piirisuunnitteluohjelmat ja tuotantoprosessikohtainen työkalulaatikko. Saatamme hankkeessa edellä mainitun kokonaisuuden toimivaksi ja varmennamme sen toiminnan tuotantokäyttöä varten. Jo tehdyn markkinatutkimuksen perusteella olemme määritelleet Japanin tärkeäksi markkina-alueeksemme. Tavoitteenamme on sitoa projektin aikana liiketoimintasiteet vähintään kolmeen japanilaiseen asiakkaaseen ja aloittaa liiketoiminta maassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 26 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: c/o Toni Soini Tokantie 8

Postinumero: 90800

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Uudessa start-up yrityksessä sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Uudessa start-up yrityksessä sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Uudessa start-up yrityksessä sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Minima Processorin teknologia edistää vähävirtaisuutta. Jopa 20 kertainen energiatehokkuus laskennassa verrattuna nykyteknologiaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Minima Processorin teknologia edistää vähävirtaisuutta. Jopa 20 kertainen energiatehokkuus laskennassa verrattuna nykyteknologiaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-