Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71965

Hankkeen nimi: Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: PL18 (Pohjoisranta 11D)

Puhelinnumero: 026205300

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Lehtimäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.lehtimaki(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447105346

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on satakuntalaisen teollisuuden uusiutumisprosessin vauhdittaminen kestävän kehityksen asettamat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haasteet huomioiden. Uusiutumisprosessiin sulautetaan myös älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategiat. Kestävän kehityksen eri osa-alueista, eli taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, etsitään verkostomaisesti uusia innovaatioaihioita, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja. Kokemäen jokilaakson teollisuusvyöhykkeen suuret teollisuusyritykset ovat yhteistyössä pk-yritysten ja korkeakoulujen kanssa luotujen uusien innovaatioiden ja toimintatapojen ensisijaisia hyödyntäjiä. Teollisuusvyöhykkeeseen liittyvä kasvava TKI-toiminta kattaa osa-alueita, kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, kiertotalous, raaka-aineiden käytön resurssitehokkuus, digitaaliset ratkaisut ja ennakoiva rakennemuutos.

Hankkeen toteuttaa vuosina 2016-2019 Prizztech Oy:n Teknologiateollisuusyksikkö yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa. Hankkeen toimenpiteitä ovat kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien nostaminen esiin teollisuusvyöhyke kehittämiskokonaisuuden kontekstissa; tiedon hankinta liittyen teollisuusvyöhykkeen toiminnan taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen; älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategioiden sulauttaminen osaksi teollisuuden uusiutumisprosessia; TKI-toiminnan aktivoiminen, verkostojen luominen ja uusien yhteistyömallien kehittäminen yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa; aihepiiriin liittyvät seminaarit ja tilaisuudet; dialogi eri sidosryhmien, kuten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen, kanssa; viestintä ja kontaktit eri sidosryhmiin ja teollisuusvyöhykkeen kestävän kehityksen linjaus hankkeen loppuraportin muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Haankkeen kohderyhmää ovat Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhykkeellä sijaitseva raskas teollisuus, jonka toiminnan kestävän kehityksen mukaisuutta hankkeessa kehitetään. Kohderyhmää ovat myös satakuntalaiset pk-yritykset, teknologiayritykset ja korkeakoulut, jotka luovat uusia ympäristö- ja energiateknologiaan, automaatioon, digitaalisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä innovaatioita ja tarjoavat erilaisia ratkaisuja teollisuudelle. Kohderyhmään kuuluvat myös korkeakoulut, jotka tekevät aihepiiriin liittyvää tutkimusta tai yritysten kanssa yhteistä kehitystyötä. Korkeakouluilla on tärkeä rooli myös kestävän kehityksen sosiaalisessa ulottuvuudessa koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja työelämän aiheissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen väillisiä kohderyhmiä ovat julkisen sektorin toimijat, valtion virkamiehet, ministeriöt, tutkimus- ja oppilaitokset sekä muut sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 594

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 093

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 496

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Kokemäki, Harjavalta, Pori, Ulvila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan, mutta se ei ole hankkeen ydintä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa, sillä raskas teollisuus on miesvaltaista ja naisten osuuden kasvattaminen olisi hyödyksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen huomioidaan, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Hanke keskittyy luonnonvarojen käytön kestävyyteen teollisuudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Hankkeen aiheet, kuten hiilijalanjäljen pienentäminen raskaassa teollisuudessa, auttaa ilmastonmuutoksen riskien vähentämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Teollisuuden päästöjen vähentäminen kuuluu hankkeen aihepiiriin. Tämä auttaa osaltaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kestävä kehitys, resurssitehokkuus ja kiertotalous ovat hankkeen keskeisiä teemoja, jotka liittyvät kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Hankkeen keskeisiin aiheisin kuuluu kiertotalous ja resurssitehokkuus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä teollisuudessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Hankkeessa pyritään kehittämään pk-yrityksille uusia kestävän kehityksen huomioivia tuotteita ja palveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään erilaisia uusia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja teollisuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa kehitetään uusia logistisia ratkaisuja teollisuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke keskittyy teollisen toiminnan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämiseen, jossa sosiaalisella ulottuvuudella on suuri painoarvo.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Kestävän kehityksen mukainen toiminta teollisuudessa vaatii uutta ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke hankkeessa edistettiin satakuntalaisen teollisuuden uusiutumisprosessia kestävän kehityksen asettamat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haasteet huomioiden. Hankkeessa rakennettiin teollisuusvyöhykkeelle yhteinen vuoteen 2021 ulottuva kehittämisstrategia. Hankkeen kehittämistyössä huomioitiin myös
Satakunnan älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategiat. Kestävän kehityksen eri osa-alueista, eli
taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, etsittiin verkostomaisesti uusia innovaatioaihioita,
yhteistyömuotoja ja toimintatapoja. Hankeessa teollisuusvyöhykkeen suuret teollisuusyritykset, pk-yritykset ja korkeakoulut tekivät yhteistyötä aiheissa, kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, metallien kiertotalous, raaka-aineiden käytön resurssitehokkuus ja viestintä.

Hanke toteuttiin vuosina 2015-2019 ja toteuttaja oli Prizztech Oy. Hankkeessa rakennetun Sata Industry -verkkosivun toiminta jatkuu hankeen päätyttyä: www.sataindustry.fi.