Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71967

Hankkeen nimi: Palvelukonseptien kehittäminen mahdollistavien teknologioiden tuella - PaTe

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 03311511

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPAKOSKI MINNA-MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.haapakoski(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408262944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet
Hankkeessa haetaan ratkaisuja ns. mahdollistavien teknologioiden hyödyntämiseksi uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisessä autoalalle Satakunnassa. Uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen liittyy vahvasti jo olemassa olevien teknologisten tutkimustulosten ja uuden teknologiaosaamisen siirtäminen autoalalle niin, että alalla voidaan siirtyä uusien teknologioiden (esim. telematiikka, ohjelmointi, väylätekniikka, tietoturva) käyttöön ottamiseen. Näiden teknologioiden käyttöönottaminen mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisten älykkäiden palveluiden ja menetelmien kehittämisen ja pilotoimisen autoalalla; mm. robotiikka, simulaatiot, pelillistäminen, mobiilisovellukset. Hankkeessa haetaankin siis ratkaisuja autoalan innovatiivisten, uudenlaisten älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, kaupallistamiseksi ja markkinoimiseksi.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat uudenlaisten palvelukonseptien kehittäminen ns. mahdollistavien teknologioiden tuella, uusien markkinointimenetelmien käyttöön ottaminen, uusien teknologioiden osaamisen kehittäminen ja käyttöön ottaminen autoalalla sekä yritysten mahdollisuuksien lisääminen älykkäiden palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi autoalalla ns. mahdollistavien teknologioiden tuella.Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen päätoimenpiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin, joista jokainen sisältää useita toimenpiteitä. Työpaketit ovat A. Yritysten uusien, älykkäiden palveluiden ja palvelukonseptien kehittämisen tukeminen, B. Markkinoinnin uusien välineiden käyttöönottaminen ja C. Uusien teknologioiden osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen autoalalla.
Hankkeessa kehitetään ns. mahdollistavien teknologioiden tuella uusia ratkaisuja autoalalle esim. uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia uusien teknologioiden käyttöön ottamiseen ja hyödyntämiseen ja sen kautta uudenlaisten älykkäiden palveluiden kehittämiseen (esim. älyautojen tuleminen, telematiikan lisääntyminen autoissa, autonomisten autojen tuomat mahdollisuudet uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, robotiikka).
Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen kilpailukyky rakentuu ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Hankkeessa kokeillaan ja pilotoidaan uudenlaisia markkinoinnin välineitä ja haetaan sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukyvyn vahvistamista.
Hankkeen toiminnassa tärkeää on yritysten ja korkeakoulujen yhteinen kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Oleellista on ns. mahdollistavien teknologioiden (esim. telematiikka, ohjelmointi, tietoturva) ratkaisujen selvittäminen ja autoalan toimijoiden osaamisen kehittäminen näistä teemoista. Hankkeessa etsitään innovaatioita teknologioita hyödyntämällä ja uusia käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja kehittämällä.

Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat:
- uudenlaisten, kestävän kehityksen mukaisten palvelukonsepttien kehittäminen
- tiedonvälitys (mm. seminaarit, workshopit, yleisötapahtumat)
- yritysten parantunut valmius kehittää älykkäitä palveluita ja palvelukonsepteja autoalalla
- erilaisten teknologioiden käyttöön ottaminen ja niiden hyödyntäminen sekä teknologian osaamisen kasvaminen alan toimijoiden keskuudessa
- kuluttajien vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen


Hankkeen vaikutukset
Hankkeen toiminnan tulosena lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. satakuntalaisen autoalan uudenlaisen TKI-toiminnan käynnistäminen sekä kehittämistoiminnan yhteistyön lisääntyminen. Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat myös yritysten kasvaneet mahdollisuudet uusien älykkäiden palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja niiden markkinoimiseen. Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat lisäksi vähähiilisyyteen liittyvän osaamisen kasvaminen ja uusien energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen autoalalla.
Hankkeen toiminnan tuloksena pitkän aikavälin vaikutuksia ovat mm. satakuntalaisen autoalan osaamisen ja uuden teknologian hyödyntämisen lisääntyminen, toimijoiden uudenlaiset älykkäät palvelut sekä vähähiilisyyden lisääntyminen autoalalla ja kuluttajien tiedon lisääntyminen vähähiilisyydestä. Älykkäät palvelut ja autoalan uudenlainen palvelutoiminta ovat tulevaisuuden palveluteollisuutta. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat myös mm. autoalan kehittyminen koulutuksen kehittymisen kautta ja Satakunnan vetovoiman lisääntyminen autoalan uudenlaisen osaamisen myötä, lisäksi teollisuuden ja yritysten uusiutuminen luo pohjaa uudelle yrittäjyydelle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat autoliikkeet, eri autoalan toimijat ja niiden toimintaa kehittävät organisaatiot. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat satakuntalaiset ja osin muuallakin Suomessa toimivat autoalan toimijoiden edustajat (mm. autoliikkeet, automaahantuojat, varaosa- ja huoltoliikkeet, varaosamaahantuojat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat esim. Satakunnassa ja osin Suomessa autoalalla toimivat koulutusorganisaatioiden edustajat (yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset), kouluttajat, asiantuntijat ja tutkijat.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös kaikki satakuntalaiset henkilöt, sillä hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoa vähähiilisistä ja energiatehokkaista ratkaisuista autoalalla sekä esitellä kuluttajille uudenlaisia innovatiivisia palveluita. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat erilaiset yritykset, sillä hankkeessa on tavoitteena tarjota mahdollisuuksia kehittää autoalaan liittyviä uudenlaisia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ne ryhmät auto- ja varaosamaahantuojista, jotka eivät ole mukana suoraan hankkeen toiminnassa. Lisäksi hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat tahot, jotka vastaavat autoalan koulutuksen ja tutkimuksen ohjaamisesta ja suunnittelusta eli pääasiassa Opetushallitus (erityisesti Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta) sekä myös Opetus- ja kulttuuriministeriö tutkimuksen osalta.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös autoalan organisaatioiden henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka tulevat hyötymään hankkeen toiminnasta autoalan kehittymisen myötä esimerkiksi alan osaamistarpeiden tunnistamisen ja niihin vastaamisen kautta. Lisäksi hankkeen välilliseen kohderyhmään voidaan katsoa kuuluviksi myös muut kuin hankkeen toimintaan osallistuvat yritykset, jotka kehittävät erilaisia palveluita autoalalla, esim. ohjelmointialan tai markkinointialan yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 978

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 389

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Porin, Rauman

Kunnat: Honkajoki, Ulvila, Kokemäki, Rauma, Säkylä, Siikainen, Huittinen, Pomarkku, Merikarvia, Kankaanpää, Eura, Nakkila, Harjavalta, Pori, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia tasa-arvovaikutuksia, joten siinä ei tehdä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kaiken kattava syrjimättömyys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia sukupuolten tasa-arvovaikutuksia tai tasa-arvotavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hankkeessa edistetään vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja jaetaan vähähiilisyydestä tietoa kuluttajille. Lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää palveluitaan kestävän kehityksen periaatteita tukeviksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa edistetään vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja jaetaan vähähiilisyydestä tietoa kuluttajille.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Hankkeessa edistetään vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja jaetaan vähähiilisyydestä tietoa kuluttajille. Lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää palveluitaan kestävän kehityksen periaatteita tukeviksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Hankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä tarjotaan yrityksille ja kuluttajille tietoa asiasta. Näin voidaan säästää materiaalien käyttöä ja vähentää jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6
Hankkeessa edistetään vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja jaetaan vähähiilisyydestä tietoa kuluttajille. Lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää palveluitaan kestävän kehityksen periaatteita tukeviksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuuksia kehittää palveluitaan kestävän kehityksen periaatteita tukeviksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa tarjotaan yrityksille tietoa ja osaamista uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeessa hyödynnetään ns. mahdollistavia teknologioita autoalan kehittämiseksi, joten hanke kehittää myös vähähiilistä liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hankkeessa kehitettävät uudenlaiset palvelut edistävät käyttäjien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen tulokset ovat kaikkien saavutettavissa, toisaalta tulokset voivat edistää tasa-arvoa myös siten, että ne esim. vähentävät liikkumiseen liittyvää epätasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeen tulokset ovat kaikkien saavutettavissa, jolloin ne lisäävät yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 2
Hankkeen aikana voidaan kehittää tuotteita tai palveluita, jotka vaikuttavat ihmisten kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hankkeessa innovoidaan ja kehitetään uudenlaisia älykkäitä, vähähiilisiä tuotteita ja palveluita sekä jaetaan kuluttajille tietoa asiasta. Lisäksi hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuuksia kehittää palveluitaan kestävän kehityksen periaatteita tukeviksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Palvelukonseptien kehittäminen mahdollistavien teknologioiden tuella - PaTe -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja uusien teknologioiden tuella, ottaa käyttöön uusia markkinointimenetelmiä sekä kehittää autoalan uusien teknologioiden osaamista ja tukea sen käyttöön ottamista. Hanke jaettiin toiminnallisesti kolmeen työpakettiin. Työpaketit olivat 1) Yritysten uusien, älykkäiden palveluiden ja palvelukonseptien kehittämisen tukeminen, 2) Markkinoinnin uusien välineiden käyttöön ottaminen ja 3) Uusien teknologioiden osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen autoalalla.

Hankkeessa laadittiin yrityksiltä tulleiden toiveiden perusteella uudenlainen työkalu, käyttövoimalaskuri. Laskurin ideana on tarjota kuluttajille mahdollisuus laskea helposti eri käyttövoimaa käyttävien autojen ajokustannukset oman vuosittaisen ajomäärän perusteella. Laskuri kehitettiin hankkeen omana työnä yhteistyössä eri yritysten kanssa. Laskuri valmistui hankkeen aikana ja sitä esiteltiin eri toimijoille ja laskurin linkkiä jaettiin kuluttajille. Lisäksi laskuri on autoliikkeiden käytössä, ne voivat hyödyntää sitä myyntityössä. Tietoa laskurista on jaettu myös Autoalan Keskusliitto ry:n kautta. Hankkeessa kehitettiin myös autoalan käyttöön mobiilityökalu, jonka avulla erilaisissa autoalan esittely- ja tiedotustapahtumissa voidaan teettää tehtäviä ja kerätä palautetta osallistujilta helposti.

Hankkeessa järjestettiin iso uudenlainen markkinointitapahtuma, autoalan teemapäivä. Tapahtuman teemana oli vaihtoehtoiset energiamuodot autoissa, lisäksi sivuteemana oli älyautoilu. Teemapäivä järjesttiin kauppakeskus Puuvillassa. Tapahtuman ideana oli esitellä kuluttajille autojen vaihtoehtoisia energiamuotoja (hybridit, sähkö- ja kaasuautot). Lisäksi tapahtumassa kerrottiin kaasuautoiluun ja sähköautoiluun liittyvistä asioista sekä esiteltiin yleensä autoilun ja liikkumisen tulevaisuuden trendejä. Teemapäivän idea sai alan toimijoilta paljon kiitosta ja sitä pidettiin todella tarpeellisena sekä kuluttajien että autoliikkeiden ja alan toimijoiden kannalta.

Hankkeessa järjestettiin Uusi autotekniikka ja tulevaisuuden osaamistarpeet -tapahtuma WinNovan kanssa yhteistyössä. Tapahtuma oli suunnattu peruskoulun yläkoululaisille, heidän opettajilleen ja opinto-ohjaajille. Tapahtuman ajatuksena oli esitellä oppilaille ja opettajille autoalan opiskelua ja autoalan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tapahtumaan osallistui yli 100 peruskoulun oppilasta opettajineen. Jatkumona tälle tapahtumalle hankkeessa järjestettiin Autoala tutuksi -tapahtuma WinNovan kanssa yhteistyössä. Tapahtuma oli suunnattu autoalan koulutuksesta kiinnostuneille peruskoulun yläkoululaisille, heidän opettajilleen ja opinto-ohjaajille. Tapahtuman ajatuksena oli muodostaa autoalasta kiinnostuneista oppilaista pilottiryhmät, jotka pääsevät tutustumaan tarkemmin autoalan opiskeluun ja autoalan työelämään. Tapahtumaan osallistui yli 50 peruskoulun oppilasta opettajineen.

Hankkeessa järjestettiin myös Autoalan tulevaisuus ja palveluteknologiat -seminaari. Seminaari oli suunnattu autoliikkeiden myyntityössä oleville henkilöille sekä autoalan opettajille.