Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71968

Hankkeen nimi: Turvallisuuskulttuuri ja teknologia

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: Pohjoisranta 11D

Puhelinnumero: 026205300

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari-Pekka Niemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari-pekka.niemi(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447105350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa turvallisuutta teollisuudessa ja energian tuotannossa, vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa sekä lisätä yritysten ja viranomaistahojen yhteistyötä turvallisuusaiheisiin liittyen. Hankkeessa luodaan uudenlaista turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on kehittää asiantuntijayritysten, palveluntarjoajien, viranomaistahojen ja teollisuusyritysten yhteistyönä uusia ratkaisuja teollisuusyritysten ja energiasektorin toiminnan turvallisuuteen liittyen. Hankkeessa edistetään uusien turvallisuuteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja uuden teknologian käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena on pilotoida ja kaupallistaa kehitettäviä ratkaisuja ja luoda siten uutta liiketoimintaa niitä tarjoaville start-up ja pk-yrityksille. Myös asiakastahot, eli kuluttajat ja muut yhteisöt esimerkiksi sähkön- ja kaasun käyttäjinä kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään ja sidosryhmään. Teollisuusvyöhykkeen suuret teollisuusyritykset ja energia-alan yritykset ovat luotujen uusien turvallisuusinnovaatioiden ja toimintatapojen ensisijaisia hyödyntäjiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat teollisuusyritykset, energian tuotanto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, viranomaiset ja erilaisia turvallisuusratkaisuja tuottavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kuluttajat ja kansalaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 218

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 653

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjoisranta 11D

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa luodaan edellytyksiä turvalliselle kaasun käytön lisäämiselle (ml. biokaasu).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankkeessa tehdään turvallisuusselvityksiä ja valmiussuunnitelmia, jotka osaltaan vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia turvallisuusuhkia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeessa luodaan edellytyksiä turvalliselle kaasun käytön lisäämiselle (ml. biokaasu).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeessa luodaan edellytyksiä kaasun turvallisen käytön lisäämiselle (ml. biokaasu).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään turvallisuuteen liittyvää liiketoimintaa paikallisille yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita, kuten esimerkiksi erilaiset uudet turvallisuusratkaisut, turvallisuusselvitykset ja valmiussuunnitelmat. Hankkeessa kehitetään simulaatioita ja mallinnuksia erilaisiin turvallisuuteen liittyviin tilanteisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa parannetaan liikkumisen ja logistiikan turvallisuutta esimerkiksi kaasujen ja kemikaalien kuljettamisen osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hankkeessa edistetään yleistä hyvinvointia parantamalla turvallisuuskulttuuria ja kehittämällä uudisa turvallisuusratkaisuja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeessa kehitetään turvallisuuteen liittyvää ympäristöosaamista, kuten esim. kemikaali- ja kaasuturvallisuus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-