Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71971

Hankkeen nimi: Kansainvälinen, digitaalinen Resort - ympäristö

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.5.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2196114-2

Jakeluosoite: Kaskelantie 10

Puhelinnumero: 010 5777 012

Postinumero: 19120

Postitoimipaikka: VIERUMÄKI

WWW-osoite: www.vierumaki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Myllymaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.myllymaa(at)vierumaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504419673

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Menestyäkseen organisaatiot tarvitsevat uusia kasvun mahdollisuuksia, uutta liiketoimintaa ja jalostusarvon lisäämistä jatkuvassa toimintaympäristön murroksessa. Samanaikaisesti moninaistuvat asiakastarpeet, palveluiden saavutettavuus, oikea-aikaisuus sekä käytettävyys. TEM.n selvityksen (22/14) mukaan liikuntatoimialan koko on Suomessa vähintään 5,5 miljardia euroa. Erityisesti terveysteknologiaan liittyvien palveluiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa, toimialalle ennustetaan 6,6% vuosittaista kasvua.Kokemuksiin,luontoon ja elämyksiin liittyvät palvelut tulee tarjota joustavasti, ajasta, tilasta ja paikasta riippumattomina, teknologiaa sekä ennakointia hyödyntäen - asiakkaille.Toimenpiteinä digistrategian kirkastaminen ja osaamisenvienti valituissa kohdemaissa (ks. liite).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 212

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 212

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaskelantie 10

Postinumero: 19120

Postitoimipaikka: VIERUMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 80, joihin työllistyvät naiset 56

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tässä vaiheessa ei ole oleellista ottaa kantaa asiaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mahdollisesti hankkeen rekrytoinneissa sekä seuraavissa vaiheissa, osaaminen merkittävin asia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kyllä, huomioiden osaaminen vrs. rekrytointitilanne sekä osaamisen ostaminen asiantuntijoilta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Digitalisoidut palvelut vähentävät kuluttavia tekijöitä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Ostopääkset perustuvat myös kestävään matkailuun - digitaalisuus, kierrätys
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Vierumäellä on pitkälle viety ympäristöpoliittinen ohjelma - kestävä matkailu
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Asiakasvolyymi hyödyntää oikeassa ajassa ja paikassa tuotettavaa palvelua
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Palveluiden oikea-aikaisuus, asiakasmäärät vrs. palvelutarjonta suhteutettu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Aurinkoenergian hyödyntäminen palveluiden tuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Verkostomainen toimintatapa, osaamisen laaja hyödyntäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Uudet sähköiset palvelut (qr-koodit) sekä maksutavat
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Helppo saavutettavuus, älykkäät palvelutratkaisut
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Käyttäjälähtöiset Hyvinvointipalvelut
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Palvelut ovat kaikkien saavutettavissa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Palvelut ovat kaikkien saavutettavissa myös väh. engl. kielellä
Kulttuuriympäristö 3 3
Säilyttää tuleville sukupolville tietoa
Ympäristöosaaminen 3 4
Edistää Vierumäen asiakkaiden ympäristön ja luontopääomaan liittyvää tietämystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälinen, digitaalinen Resort ympäristö - hanke Hankkeen tavoitteena on ollut hakea ratkaisuja digitaalisen resort ympäristön kehittämiseksi huomioiden käyttäjälähtöiset palvelut, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen sekä osaamisen lisääminen organisaatiossa. Lisäksi tavoitteena on kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen, tähän on selvitetty markkinakysyntää, asiakastietoutta valituissa kohdemaissa Aasia/ Kiina sekä Keski-Eurooppa. Tuloksina voidaan todeta digitaalisuuden edistyminen, uusien käyttäjälähtöisten palveluiden mahdollistuminen resort ympäristössä sekä uusien markkinoiden löytyminen kohdemaissa. Hankkeen vaikutus on ollut ja on merkittävä organisaation kokonaisvaltaisen toiminnan näkökulmasta.