Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71972

Hankkeen nimi: JFT Parts & Rotors investointihanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JFT PARTS ROTORS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2264164-2

Jakeluosoite: Kytöahonkuja 4

Puhelinnumero: +358 400558428

Postinumero: 46800

Postitoimipaikka: MYLLYKOSKI

WWW-osoite: www.jft-rotors.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arffman Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.arffman(at)jft-rotors.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400558428

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa JFT Parts& Rotors investoi tuotantolaitteisiin, joiden avulla voidaan valmistaa pumpuissa käytettävät roottorit ja muut varaosat täysin omavaraisesti. Investoinnin avulla yritys vahvistaa ja lisää omaa tuotantoaan, sekä pystyy tarjoamaan omana tuotantona valmistetun laajan valikoiman pumppuja ja varaosia asiakkaidensa käyttöön Euroopanlaajuisesti. Oma tuotanto parantaa toimitusvarmuutta ja nopeuttaa toimitusaikoja parantaen siten merkittävästi yrityksen kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on omien tuotantolaitteiden avulla tuotevalikoiman laajentaminen, tuotantomäärien nosto ja sitä kautta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Tulosten mittareina käytetään liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kytöahonkuja 4

Postinumero: 46800

Postitoimipaikka: ANJALANKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö sukupuolineutraali, tosin koneistajien työmarkkinat miesvoittoiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, hankkeessa ei syrjiviä aspekteja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoitteena, otetaan huomioon kyllä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 6
Oma tuotanto, ja roottorien korjaus vähentää varsinkin välillisesti luonnonvarojen käyttöä. Pumppujen elinkaari lisääntyy korjaustoimenpiteiden johdosta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Pitkän elinkaaren ratkaisut vähentävät raaka-aineresurssien tarvetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Vedenpuhdistamojen pumppujen toimivuus ja pitkä elinkaari vaikuttaa puhdistuslaitosten toiminnassa positiivisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
CNC-sorvaaminen on tehokas tapa pitää hävikki vähäisenä. Lastut kierrätetään uusiokäyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Luo 2kpl työpaikkoja, lisäksi kasvavat verotulot.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Hanke avaa mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle myös palvelupuolelle. Oma tuotanto mahdollistaa innovaatioita ja uusia näkökulmia palveluiden kehittämiseen. Lisäksi oma suunnittelu luonee myös aineetonta pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Oma tuotanto tehostaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Työpaikkojen lisääntyminen. Tuotteiden oma valmistus mahdollistaa tarkan tiedon valmistusmenetelmistä ja työturvallisuudesta (vrt. alihankinta)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 2
Pitkän elinkaaren ratkaisut asiakkaille siirtävät tietotaitoa yrityksestä toiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-