Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71976

Hankkeen nimi: Kaupallisen suodattimen, kaasupolttimen ja -kattilan toimivuuden todentaminen Turos Team Oy:n kaasulla.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2016 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BLUENDO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2489446-7

Jakeluosoite: Muhkantie 22

Puhelinnumero: +358 50 356 9556

Postinumero: 74640

Postitoimipaikka: SULKAVANJÄRVI

WWW-osoite: www.turosteam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaaranen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.jaaranen(at)turosteam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 356 9556

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on testata Turos Teamin kaasuttimen ja sen hakkeesta tuottaman kaasun toiminta kaupallisten laitteiden kanssa. Hankkeessa hankitaan kaupallinen suodatin, kaasupoltin ja -kattila. Hankkeessa liitetään Turos Teamin kaasutin näihin laitteistoihin, todennetaan laitteiston toiminta ja tehdään viralliset mittaukset tuote- ja savukaasusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 116

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantatie 1

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: LESTIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rekrytointi tulee olemaan neutraali sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniikan alalla osaaminen on tärkeintä, ei sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tekniikan alalla osaaminen on tärkeintä, ei sukupuoli.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Uusiutuvan energian lisäämismahdollisuus suuri. Korkea hyötysuhde ja puhdas kotimainen energiantuotanto.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Korkea hyötysuhde ja puhtaat savukaasut vähentävät ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 5
Poikkeuksellisen korkea hyötysuhde ja puhdas energiantuotanto.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Menetelmä vähentää materiaalien määrää tuotettua energiayksikköä kohti. Tuottaa keskiarvoa vähemmän jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 5
Menetelmä lisää uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Menetelmä parantaa paikallisen väestön elinmahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-