Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71977

Hankkeen nimi: DeFacto Group yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.4.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEFACTO GROUP KY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2672218-3

Jakeluosoite: Myhkyrinkatu 2 as 12

Puhelinnumero: +358 50 3068527

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.defacto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kivinen Aija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aija.kivinen(at)defacto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3068527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DeFacto Group - yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen -projektin tavoitteena on tuotteistaa ja kaupallistaa yrityksen tuote/tuotteet sekä luoda vahva perusta yrityksen liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myhkyrinkatu 2 as 12 KUOPIO

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen pääasiallinen tavoite. Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei koske tätä hanketta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei koske tätä hanketta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei koske tätä hanketta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei koske tätä hanketta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei koske tätä hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei koske tätä hanketta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei koske tätä hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
alkavan yrityksen toiminnan tukeminen, ei koske yleistasolla tätä hanketta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei koske yleistasolla tätä hanketta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei koske yleistasolla tätä hanketta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Yksilön hyvinvointia edistävä tuote, välillinen vaikutus esim. työhyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei koske tätä hanketta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei koske tätä hanketta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei koske tätä hanketta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutui DeFacto Group:n liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen suunnitelman mukaisena toteutusaikana. Hankkeen konkreettiset tavoitteet olivat kaupallisen tuotteen kehittäminen ja kansainväliset immateriaalioikeudet. Tuotteen kaupallistamisessa keskityttiin kansainvälisen liiketoiminnan avaamiseen. Pääpaino oli brändin rakentaminen ja yrityksen sekä tuotteen kaupallisen näkyvyyden vahvistaminen.