Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71977

Hankkeen nimi: DeFacto Group yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.4.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEFACTO GROUP KY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2672218-3

Jakeluosoite: Myhkyrinkatu 2 as 12

Puhelinnumero: +358 50 3068527

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.defacto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kivinen Aija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aija.kivinen(at)defacto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3068527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DeFacto Group - yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen -projektin tavoitteena on tuotteistaa ja kaupallistaa yrityksen tuote/tuotteet sekä luoda vahva perusta yrityksen liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myhkyrinkatu 2 as 12 KUOPIO

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen pääasiallinen tavoite. Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei koske tätä hanketta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei koske tätä hanketta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei koske tätä hanketta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei koske tätä hanketta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei koske tätä hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei koske tätä hanketta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei koske tätä hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
alkavan yrityksen toiminnan tukeminen, ei koske yleistasolla tätä hanketta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei koske yleistasolla tätä hanketta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei koske yleistasolla tätä hanketta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Yksilön hyvinvointia edistävä tuote, välillinen vaikutus esim. työhyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei koske tätä hanketta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei koske tätä hanketta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei koske tätä hanketta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-