Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71978

Hankkeen nimi: YRITYKSEN TUOTANNON JA TOIMINTOJEN KEHITTÄMISPROJEKTI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TALOMYYNTI VESA SAVOLAINEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0690524-9

Jakeluosoite: Kettukalliontie 1

Puhelinnumero: +358400 587 767

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.talomyyntivesasavolainen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesa Savolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.savolainen(at)talomyyntivesasavolainen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on suunnitella, tehdä tarvittavat kehittämis-, ohjelmointi-, toteutus sekä testaustyöt reaaliaikaisen internetin kautta toimivan rakentamisen koko elinkaaren toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän tavoite on olla myös laadunseurantajärjestelmä, jossa huomioidaaan alalle asetetut ISO 9001 ja ISO 14001 standardit. Yrityksen tavoite on tehdä tästä myytävä tuote. Järjestelmä on ainutlaatuinen toiminnallinen kokonaisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kettukallionkatu 1

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei projektin fokus
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei projektin fokus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei projektin fokus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Kestävä kehitys huomioidaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Teknisissä ominaisuuksissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Prosessien eri vaiheiden seuranta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Suunnittelussa huomioidaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Tukee alueen kestävää kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Uusi palvelu josta jäljitettävyys hyvä
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Kuljetukset suunniteltu ja jäljitettävissä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei
Kulttuuriympäristö 0 0
ei
Ympäristöosaaminen 0 0
ei

9 Loppuraportin tiivistelmä

-