Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71981

Hankkeen nimi: Tuotantotekniikan uudistaminen, laajentaminen ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIMAPUU OY MARTTILA

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1580846-7

Jakeluosoite: Verkkotehtaankatu 12

Puhelinnumero: +358 400698198

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.timapuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marttila Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.marttila(at)timapuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400698198

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tuotteiden tärkein kriteeri on kokonaislaatu. Hankkeen tavoitteena on parantaa laadukkaan tuotteen valmistamiseen ja markkinointiin liittyvää prosessia edistämällä erityisesti vientituotteissä myynnissä ja markkinoinnissa esille tulleita laatuominaisuuksia mm. tehostamalla tuotantoprosessia, selvitämällä tuotannon toiminnanohjauksen ja kokonaisprossessin toimivuutta. TÄhän liittyy prosessin tehostaminen, logistiikan ja pakkaustekniikan parantamista sekä kokoonpano-ohjeistuksen päivittämistä laadukasta mielikuvaa vastaavaksi mm. hankkimalla uutta kone- ja laitekantaa, ohjelmiston ja ohjeistuksen päivittämistä nykytekniikkaa hyödyntäväksi sekä selvittämällä uusia vientialueita pohjoismaista ja muualta Euroopasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 376

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 376

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Verkkotehtaankatu 12

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Uudet koneet, kierrätys, tilojen yhteensaattaminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Yritys hyödyntää muita paikallisia yrityksiä alihankinnassaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
TOimintajärjestelmän kehittäminen, vientituotteiden kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Tilojen organisointi sekä saman katon alle laittaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Työntekijöiden ympärivuotinen työllistyminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritys pystyi hankkeen avulla löytämään uusia markkinoita ja uusia vientikohteita. Hankkeen avulla pystyttiin tehostamaan tuotantoa sekä lisäämään tuotevalikoimaa. Yrityksen viennin määrä kasvoi ja syntyi uusia työpaikkoja sekä alihankintaverkotosto laajeni. Hankkeen avulla myös saatiin yritykseen vientitoiminnassa tarvittavaa osaamista.