Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71985

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille (Japani, Saksa, Iso-Britannia)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METSOLA LIFESTYLE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2245002-9

Jakeluosoite: Myyntimiehenkuja 10 C 3

Puhelinnumero: 0407333385

Postinumero: 90410

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paakki Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)metsolalifestyle.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 733 3385

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishankkeella on viisi päätavoitetta: 1. yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen omalla Metsola brandilla sekä kannttavuuden parantaminen (liikevaihtotavoite omalle merkille 02/2017: yli 1 250 000 ¿), 2. palvelujen tuotteistaminen ja omien uusien tuotteiden kehittäminen vastaamaan kv-asiakkaiden tarpeita, 3. kansainvälisten markkinoiden avaaminen sekä markkinoiden selvitystyö. Lisäksi tehdä markkinoinnin strategista suunnittelua kv-markkinoinnin näkökulmasta (Japani, Saksa, Iso-Britannia). Liiketoiminnan kasvattamisessa keskeisessä asemassa on omien tuotteiden tuotekehitystyö sekä liiketomintaprosessien kehittäminen. Palvelujen tuotteistamisprosessissa keskitytään vastaamaan kansainvälisten asiakkaitten tarpeita. Liitteessä 1. on hankesuunnitelma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 266

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myyntimiehenkuja 10 C 3

Postinumero: 90410

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lasten ja naisten vaatteet on tärkeimmät vientituotteet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lasten ja naisten vaatteet on tärkeimmät vientituotteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Naistyöpaikkoja lisätään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-