Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71986

Hankkeen nimi: Mikronix Oy liiketoiminnan käynnistäminen ja ensimmäinen asiakastuoteprojekti.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MIKRONIX OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2735163-6

Jakeluosoite: Kukkulatie 15

Puhelinnumero: +358 400 6898

Postinumero: 90940

Postitoimipaikka: JÄÄLI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ihme Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.ihme(at)innomentarium.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 689824

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella luodaan yritykselle liiketoimintaedellytykset avainrekrytointien ja perustamisvaiheen investointien myötä. Yritykseen palkataan teknologiajohtaja (CTO) jonka tehtäviin kuuluu teknologian ja projektien johtaminen. Hankkeen investointeihin kuuluu elektroniikan ja ohjelmistojen suunnitteluympäristö, protopaja ja siihen liittyvät mittalaitteet ja työkalut. Hankkeessa kehitetään omaa osaamista ja prosesseja ja rakennetaan asiakassuhdetta, sekä suunnitellaan, toteutetaan ja toimitetaan ensimmäiset asiakasprojektit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 410

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 410

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aapistie 1

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on ympäristöltään tasa-arvoinen, hankkeessa palkattava henkilöstö voi olla mitä sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä tahansa. Osaaminen ja kokemus ovat ratkaisevat tekijät, sukupuolesta riippumatta. (Analyysiin käytetty STM ohjeistusta, mutta ei erityisiä asiantuntijoita)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen on huomioitu toiminnassa. Se, miten asia koskee naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Toiminta on eri sukupuolille soveltuvaa, osaamispainotteista siten että osaaminen on eri sukupuolten hankittavissa /hallittavissa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole erityisesti sukupuolten tasa-arvon kehittämiseen keskittyvä hanke, mutta sukupuolten kannalta hanke kohdentuu tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke vahvistaa paikallista yrityspohjaa hyvinvointi- ja terveysteknologian alueella. Lisäksi hanke luo pohjaa pitkäaikaiselle alueen palveluverkostojen hyödyntämiselle (esim. testauspalvelut, valmistava tuotanto)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Patentteja, lisensiointia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hankkeen asiakas toimii terveys- ja hyvinvointiteknologian alueella, kehittäen esim. ikääntyvien hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyviä laitteita ja palveluja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-