Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71991

Hankkeen nimi: Tuotantotoiminnan laajennus, tehostaminen ja ISO9001-2015 toteutus ja sertifiointi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.3.2016 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALTIMO COMPONENTS OYJ

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1527538-1

Jakeluosoite: Ratakatu 14

Puhelinnumero: +358 50 378 6350

Postinumero: 75700

Postitoimipaikka: VALTIMO

WWW-osoite: www.valtimo.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kanervo Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kanervo(at)valtimo.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 378 6350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on vastata lisääntyneeseen kysyntään ja asiakasodotuksien täyttämiseen. Merkittävänä kehittämiskohteena on yrityksen laatujärjestelmätyö ja tuotannonohjauksen parantaminen sekä tuotantovälineiden hankinta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 422 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 758

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 422 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 758

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Valtimo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ratakatu 14

Postinumero: 75700

Postitoimipaikka: VALTIMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty arvioiden yrityksen työllistämismahdollisuuksia molemmat sukupuolet huomioiden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeessa. Hankkeen vaikutus näkyy alueen työllistymismahdollisuuksien ylläpitämisenä ja parantumisena ja vaikuttaa molempien sukupuolten työllistymiseen Pielisen Karjalassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Projektin tulokset näkyvät tehostuneena raaka-ainekäyttönä ja hukan vähenemisenä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Projektin toteutus ja sen tulokset ovat vahvasti kytköksissä Pielisen Karjalan alueen työllistä-mismahdollisuuksien parantumisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Tuotantotoiminnan LEAN ajatusten toteuttaminen ja tehostuminen vähentää hukan määrää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Merkittävä vaikutus naistyöpaikkojen syntymiselle alueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 0
Projektilla on välitön vaikutus ympäristöosaamiseen ja uuden tekniikan käyttöön ja hyödyntämiseen pintakäsittelyprosesseissa. Vaikutus kohdistuu ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-