Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71992

Hankkeen nimi: Yrityksen ,tuotantoketjun,tuotteiden ja logistiikan kehittäminen ja sen myötä syntyvän liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.4.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOLAM OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0749120-1

Jakeluosoite: Vasarakankaantie 10

Puhelinnumero: +358201809367

Postinumero: 83700

Postitoimipaikka: POLVIJÄRVI

WWW-osoite: www.hahle.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lyhykäinen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.lyhykainen(at)hahle.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408284748

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on kehittää/mahdollistaa uusia tuotteita,kehittäätuotantoa, ja logistiikkaa ja siten näillä kehityshankkeilla saada aikaan liikevaihdon kasvua ja parantaa yrityksen kannattavuutta .

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 346 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 305 004

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 346 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 305 004

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vasarakankaantie 10

Postinumero: 83700

Postitoimipaikka: POLVIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen liiketoiminnassa on arvioitu hankkeen vaikutuksia sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että kumpaakin sukupuolta voidaan työllistää tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon molemmat sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on käynnistää uusi liiketoiminta, saada yrityksen liikevaihto kasvuun ja kannattavuus hyväksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeella pyritään vähentämään raaka-ainehukkaa 15%
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeella pyritään tehostamaan yrityksen logistisia järjestelyjä, ja vähentää käytettävien kuljetusten määrää, tehostamalla kuljetusten täyttöasteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin yhteistyössä suomalaisten kone- ja laitetoimittajien kanssa. Kiinteistöön kohdistuvissa töissä hyödynnettiin paikallista osaamista. Hanke mahdollistaa uusien tuotteiden valmistuksen laadukkaasti. Hanke mahdollistaa tulevaisuudessa kasvua ja mahdollisia uusia työpaikkoja yrityksessä.