Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71993

Hankkeen nimi: Bos tuotteiden kehittäminen, suunnittelu ja markkinoille saattaminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2016 ja päättyy 30.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BIERKÜHL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2482038-8

Jakeluosoite: Pellonlaita 1

Puhelinnumero: +358 440178111

Postinumero: 50600

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.boscleantec.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hiltunen Pentti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pentti.hiltunen(at)bierkuhl.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405081214

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uusien tuotteiden tuotekehitys ja kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 980

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pellonlaita 1

Postinumero: 50600

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö miesvaltainen. Valitaan pätevin hakija.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotesuunnittelussa ergonoimiset tekijät huomioidaan. Liikuteltavuus, keveys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asiakaskunta miesvoittoinen ja se määrää hankkeen tavoitteen. Tuotesuunnittelussa kuitenkin huomioidaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Kierrätettävät runkorakenteen raaka-aineet. Tuotesuunnittelussa valitaan energiaa säästävät komponentit. Kierrätettävät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä näiden lajittelu Rinki-pisteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Maakunnallisten yhteistyö -kumppaneiden suosiminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Tavoitteena verkkolaskutus, jonka käyttöönotto pienentää yritysten ja yhteisöjen laskujen käsittelyn hiilijalanjälkeä merkittävästi paperilaskutukseen verrattuna.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Ympäristöystävällisyyden huomioiminen logistisissa palveluissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 8
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehittyminen hankkeen myötä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-