Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71997

Hankkeen nimi: Rodstein latan lävistys- ja taivutusjärjestelmän kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RODSTEIN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2701626-4

Jakeluosoite: Pättäränkatu 6

Puhelinnumero: +358 505445092

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

WWW-osoite: www.rodstein.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Moilanen Veikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hall.pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veikko.moilanen(at)rodstein.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505445092

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää markkinapotentiaali ja laatia strategia kansainvälistymiselle. Hankeeseen sisältyy osallistuminen merkittäville kansainvälisille alan messuille, jossa lanseerataan uusi latan lävistys- ja taivutusjärjestelmä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 632

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pättäränkatu 6

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen eri toimintoihin ja tehtäviin palkataan henkilöitä heidän ammatillisten ominaisuuksien perusteella eikä sukupuoli vaikuta päätökseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Koneen toiminnassa korvataan öljyn käyttö energiaystävällisellä servotekniikalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Koneen käyttäminen vähentää energian kulutusta 70-80% verratuna nykyisin markkinoilla oleviin koneisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Koneessa ei käytetä öljyä joten siitä aiheutuva riski ympäristöonnettomuuteen poistuu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Työstettävän materiaalin käyttöä tehostetaan ohjelmaratkaisuilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Työllistetään paikallisia alihankkijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Tuotekehitystä alihankintana paikallisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Koneen huolto määrä puolittuu joten huoltomiesten käynnit asiakkaalla vähenee eli autoilun määrä vähenee. Lisäksi koneessa käytetään nykyaikaista etädiagnostiikkaa (IoT) joten osa korjauksista voidaan tehdä etänä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Koneen ergonomia suunnitellaan siten että käyttäminen ei vaadi voimaa, jolloin kaikki voivat sitä käyttää riippumatta esim. iästä ja sukupuolesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Koneen ohjauksen kieli voidaan vaihtaa käyttäjä kohtaisesti, joten on mahdollista että koneen käyttäjinä on äidinkieleltään erilaisia ihmisiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-