Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71999

Hankkeen nimi: Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista - ULTRA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SÄKKINEN JUKKA SAKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutus- ja tki-johtaja, konetekniikka

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.sakkinen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 595 7951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten yritysten sekä näitä palvelevien suunnittelijoiden ja TKI-toimijoiden kyvykkyyttä suunnitella ja valmistaa järjestelmätason tuotteita yhteistyönä, yksittäisten komponenttien sijaan. Alueella on jo merkittävää raaka-aineiden, komponenttien ja yksittäisten toimilaitteiden valmistusta, mutta näiden pohjalta ei ole syntynyt varsinaisesti järjestelmätason tuote- tai palvelukokonaisuuksia. Järjestelmätason tuotteella tarkoitetaan tässä suurempaa toiminnallista kokonaisuutta esimerkiksi hybridivoimanlähdettä tarvittavine ohjaus- ja säätöjärjestelmineen - yksittäisen toimilaitteen, kuten sähkömoottorin sijaan, joka on ainoastaan tällaisen järjestelmän yksittäinen komponentti. Keskeistä tämän järjestelmätuotteen osalta on poikkitieteellisyys, tarvittava yhteistyö järjestelmätason tuotteen kehittämiseksi ja valmistamiseksi, sekä jalostusarvon kasvattaminen. Alhaisen jalostusarvon yrityksillä (kuten alihankkijat) tämä tarkoittaa suurempien ja vaativampien kokonaisuuksien haltuunottoa ja toimittamista. Nämä yhteistyössä paikallisten TKI-toimijoiden ja suunnittelupalveluyritysten kanssa voisivat edetä yksittäisten osien toimittajasta suurempien kokonaisuuksien, rakenteiden toteuttamiseen ja tuottamiseen. Tällöin aikaisempaa suurempi osuus tuotteen arvosta syntyy paikallisesti ja yrityksen itsensä tekemänä.

Yleisellä tasolla järjestelmätuotteen kehittäminen ei ole toimialasidonnainen, mutta tässä hankkeessa keskitytään hankkeen kokeellisena tutkimus- sekä testausympäristönä toimivan liikkuvan laitteen (myöhemmin ajoneuvo) toteutuksessa tarvittaviin tekniikan osa-alueisiin:
1. Kestävien ja keveiden rakenteiden suunnittelu ja valmistus, erikoislujien terästen hyödyntämiseksi rakenteissa runkomateriaalina
2. Polttomoottoritekniikka, sähkökäytöt ja energian varastointi sekä näiden muodostaman hybridivoimanlähdejärjestelmän ohjaus ja säätäminen
3. Reaaliaikainen langaton tiedonkeruu sekä kerätyn tiedon analysointi ja hyödyntäminen uusien tuotteiden sekä palveluiden kehitysalustana

Hanketoimijat yhdessä suunnittelevat, rakentavat ja testaavat ajoneuvon. Ajoneuvo on nelipyöräinen, nelivetotoinen maalla kulkeva laite, jonka voimanlähteenä on hybridivoimanlähde ja runkorakenteena erikoislujat ohuet teräslevykennorakenteet. Lisäksi ajoneuvo varustetaan tarvittavalla anturoinnilla mm. siihen kohdistuvien voimien mittaamiseksi, kuljettajan toiminnan ja - ajotavan seuraamiseksi. Kerättävä seurantatieto siirretään langattomana, reaaliaikaisesti pilvitietokantaan, jota hyödynnetään analysoinnissa ja kehittämisessä. Järjestelmätuotteiden suunnittelusta, testauksesta ja valmistusmenetelmistä hankitaan tietoa kokeellisen tutkimuksen avulla. Tältä osin hyödynnetään pääosin hanketoimijoiden Oulussa ja Nivalassa jo olemassa olevia osaamista, ohjelmistoja ja laitteita sekä alueella toimivien alan yritysten palveluja.

Ajoneuvo prototyyppien rakentamiseksi muodostetaan viisi työpakettia:
1. Projektin hallinta
2. Hybridivoimayksikkö/voimansiirtojärjestelmä
3. DFMA keveiden ja kestävien runkorakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa
4. Reaaliaikaisen ajotiedonkeruujärjestelmän avulla kerästyn tiedon hyödyntämismahdollisuudet uusien tuotteiden kehitysalustana, sekä
5. Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen

Hankeen myötä yritykset altistuvat tekniikan eri osa-alueiden ristipölytykselle ja näin pystyvät tunnistamaan uusien materiaalien, tekniikoiden sekä poikkitieteellisen yhteistyön kautta avautuvat mahdollisuudet tarjota uusia palveluja perinteisen tuoteratkaisunsa lisäksi. Tekniikan ristipölytys luo edellytyksiä myös uusien sovellutusalueiden löytymiseen, yrityksen jo olemassa olevalle osaamiselle sekä tuote- ja palvelutarjonnalle. Hanke edesauttaa alueen toimijoiden nousua elinkeinoelämän arvoketjun alimmilta tasoilta kohti arvoketjun huippua. Hanke hyödyntää poikkitieteellisesti alueen ydinosaamista mm. lujissa erikoisteräksissä, langattomassa tiedonsiirrossa ja tiedonkeruussa, sähkömoottoreiden suunnittelussa sekä säätö- ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä.
Hankkeen tuloksena talousalueen elinkeinoelämän valmiudet toimia järjestelmätason toimittajina paranevat ja tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeella voidaan luoda uusia ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita tuoteratkaisuja ja näin vähentää energiankulutusta sekä edistää vähähiilisyyttä ja ekologisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä alueen metalli- ja konepajateollisuus, ICT alan yritykset ja sähkölaitevalmistajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat tämän hankkeen mukana olevien partnereiden organisaatioihin oleellisesti kytkeytyvät muut toimijat kuten VTT, sekä ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä hanketoimijoiden opiskelijat, soveltuvilla tekniikan aloilla.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös metalli- ja konepajateollisuuden sekä sähkölaitevalmistajille alihankintaa tekevät yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 469 144

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 671

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 621 541

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 366 546

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Oulun

Kunnat: Tyrnävä, Oulu, Pyhäjärvi, Lumijoki, Reisjärvi, Kärsämäki, Muhos, Kempele, Hailuoto, Haapajärvi, Liminka, Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu hankevalmistelijoiden toimesta. Tekniikan alalla enemmistö on miehiä. Teknologiateollisuuden mukaan vuonna 2014 työntekijöistä kaikkiaan 14 % oli naisia. Toimialoittain naisten osuus työntekijöistä oli Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 29,6%, Kone- ja metallituoteteollisuudessa 12,2 % ja Metallien jalostuksessa 7,2 %. Toimihenkilöistä naisten osuus 2014 oli 25,6 %. Toimialoittain naisten osuus toimihenkilöistä oli Teollisuudessa 24,8 %, Suunnittelu- ja konsultoinnissa 24,5 % ja Tietotekniikka-alalla 28,1 %. Sukupuoli voidaan huomioida positiivisesti viestinnän avulla, houkuttelemalla naisia mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet sisältävät sukupuolinäkökulman huomioimisen ja sukupuolivaikutusten arvioinnin. Esimerkiski miniseminaareihin kutsutaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä ja kannustetaan yrityksiä osallistamaan kaikkia sukupuolia toimintaa. Esim. ICT alalla on jo aiempaa enemmän naisia, joten asiaa voi ottaa esille esimerkiksi hankkeen viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen päätöksenteossa. Suositaan toteuttamiskelpoisista vaihtoehtoisista ratkaisuista sellaisia, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hybridivoimanlähteet sekä kevyet sekä kestävät rakenneratkaisut saäästävät luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Erikoisterästen sekä hybridivoimanlähteiden käytön lisääminen vähentää mm.energian kulutusta ja pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hybrivoimanlähteet sekä kevyet ja kestävät rakenneratkaisut vähentävät syntyvien kasvihuonekaasujen määrää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Erikoisterästen käytön lisääminen perinteisten materiaalien sijasta, vähentää materiaalitarvetta ja pienentää syntyvän jätteen määrää. Ajotapa-analyysi sekä kuljettajaa avustavien järjestelmien avulla on mahdollista luoda uusia innovaatioita energian käytön pienentämiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hybridivoimanlähteen energiantallenus mahdollistaa uusituvien enrgialähteiden hyödyntämisen liikkuvissa laitteissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Innovaatioiden kehittäminen kaupallisiksi tuotteiksi tuo lisää työllisyyttä ja kasvua. Tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyö ja voimavarojen koonti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Tiedonkeruujärjestelmällä kerättävän tiedon (kohti Big Dataa) analysointi ja käsittely antaa perustan uusien aineettomien tuotteiden sekä palvelujen ideointiin ja kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 8
Erikoisterästen käyttön lisääminen perinteisten materiaalien sijasta, vähentää kuljetuskaluston omaa painoa ja lisää logistikan tehokkuutta. Ajotapa-analyysi sekä kuljettajaa avustavien järjestelmien avulla on mahdollista parantaa logistiikan ja liikkumisen tehokkuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kehittyvä liiketoiminta lisää alueen taloudellista aktiviteettia, jolla on suora yhteys alueen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei erityisiä tavoitteita. Huomioidaan tapahtumasuunnittelussa sekä työryhmäkokoonpanoissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen päätavoite ei ole yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden teemat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei erityisiä tavoitteita.
Ympäristöosaaminen 0 3
Ajotapa-analyysin kautta voidaan viestiä osallistujille ja suurelle yleisölle ajotapojen vaikutuksista ajoneuvojen päästöihin. Tämä liittyy erityisesti kevyitä materiaaleja käyttävien ajoneuvojen ajotapa-analyyseihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-