Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72001

Hankkeen nimi: Automaatiotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: Teollisuustie 2

Puhelinnumero: (08) 4592 111

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veikkola Arto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Apulaisrehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.veikkola(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7692211

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Automaatiotekniikan tarve kasvaa uuden teollisuusrakentamisen ja olemassaolevien ympäristöjen käytön tehostamisen myötä. Haapaveden ammattiopisto haluaa kehittää alueen automaatiotekniikan osaamista uuden koulutustarjonnan myötä. Hankkeen tavoitteena on hankkia Haapaveden ammattiopistolle nykyaikainen opetusympäristö automaatiotekniikan opetukseen. Tämä hanke mahdollistaa jatkossa automaatioasentajan tutkintokoulutuksen ja alan täydennyskoulutuksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat tulevat automaatioalaa opiskelevat opiskelijat ja sitä kautta alueen sähkö- ja automaatioalan yritykset.

Alueen yritysten edellytykset kehittää osaamistaan paranee ja sitä kautta yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään ja markkina-asemaansa. Uudet oppimisympäristöt edistävät myös uusien yritysten syntymistä ja näin uuden liiketoiminnan kehittämisestä, erikoistumista ja verkostomaisen yhteistyön lisäämisestä.

Kohderyhmänä ovat myös JEDUN sähkö ja automaatioalan henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritysten osaamisen lisääntymisen ja mahdollisen toiminnan laajenemisen kautta hanke vaikuttaa
välillisesti myös tulevaisuudessa aleen kuntien verotulojen kehittymiseen ja lisää siten laajasti alueen hyvinvointia.
Sähkö- ja automaatioalan yritysten kannattavuuden ja hyvän työllisyyden vaikutukset myös muuhun yhteiskuntaan ovat merkittäviä.
Pitkällä aikavälillä syntyy myönteisiä välillisiä kerrannaisvaikutuksia myös muihin toimialoihin ja sitä kautta koko ympäröivään
yhteiskuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 2

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu seuraavasti: - automaatioala tarvitsee lisää naisia, minkä kautta edistetään laajempaan näkökulmaa organisaatioiden toiminnassa sekä uusien innovaatioiden syntymistä - Naisten työllisyyden edistämiseksi automaatioalalla ammatilliset oppilaitokset ovat avainasemassa (nuorten uravalinnat peruskoulun jälkeen) - Keskeinen tekijä naisten saamiseksi alalle on luoda kuva hyvin organisoidusta, turvallisesta, korkean teknologian ja osaamisen toimialasta - Rekrytoinneissa tulee huomioida tasa-arvonäkökulma
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Automaatioala ja teollisuuden alat ylipäätään ovat hyvin miesvaltaisia toimialoja.Hankkeessa pyrimme osaltamme edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja edistämään naisten työllistymistä alalle. Oppimisympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hankkeen toiminnassa huomioidaan oppimisympäristön soveltuminen naisille. Oppimisympäristön ergonomiset ratkaisut suunnitellaan naiset huomioiden mm. työaseminen mitoituksessa. Automaatitekniikan alalla tilastojen mukaan naisten osuus on n.6% (Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 2009:52)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat automaatioalan opetuksen kehittämisessä uudistuvan oppimiympäristön sekä vahvistettavan osaamisen kautta sekä sähkö- ja automaatioalana toimijoiden verkkottumisen edistäminen tiiviimmän yhteistyön kautta. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu myös automaatioala vetovoimaisuuden lisääminen. Vaikka sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, hankkeen toimenpiteillä pyritään keskeisesti edistämään naisten hakeutumista alalle ja myöhemmässä vaiheessa työllistymään alalle. Edellä mainittujen käytännön toimenpiteiden lisäksi automaatioalan koulutuksen markkinointi tullaan aktiivisesti kohdistamaan myös naisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Nykyaikaisen automaatiotekniikan laitteet ovat energiatehokkaampia ja tuotannollisesti tehokkaampia kuin vanhempi teknologia. Näiden käyttöönotolla vähennetään mm. energian tarvetta ja erilaisten muiden luonnovarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Nykyaikaisen automaatiotekniikan laitteet ovat energiatehokkaampia ja tuotannollisesti tehokkaampia kuin vanhempi teknologia. Näiden käyttöönotolla vähennetään mm. erilaisten päästöjen määrää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Nykyaikaisen automaatiotekniikan laitteet ovat käyttövarmuudeltaan parempia ja tuotannollisesti tehokkaampia kuin vanhempi teknologia. Näiden käyttöönotolla vähennetään riskiä mm.kemikaalivahingoista ja muista ympäristöä vahingoittavista rasitteista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Energiatehokkuus ja taloudellisuuden myötä, automaatiotekniikan käyttöönotto vähentää materiaalien tarvetta ja tuottaa vähemmn jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Automaatiotekniikka mahdollistaa entistä paremmin erilaisten uusien energialähteiden käyttämisen jä kehittämisen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Menestyäkseen alueen sähkö- ja automaatiotekniikan yritykset tarvitsevat aktiivisen ja osaavan koulutuksen järjestäjän. Hankkeella edistetään välittömästi oppilaitoksen integroitumista työelämään
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeella ei tuoteta uusia tuotteita eikä palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia, mutta jonkin verran välillisiä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hankkeella edistetään oppilaitoksen sisäistä työhyvin vointia parantuvan ergonomian ja toimivan ja tehokkaan työympäristön sekä vahvistuvan osaamisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Ei suoranaisia vaikutuksia, mutta automaatioalan kiinnostavuuden lisääntyminen vaikuttaa välillisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Uuden opetusympäristön hankinta ja sitä kautta uuden koulutusohjelman käynnistämien lisää alueellista yhdenvertaisuutta omella osa-alueella
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 1 3
Automaatiotekniikan lisääntyminen tuo mukanaan myös välillisesti ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla on Koulutuskeskus JEDU Haapaveden toimipisteeseen hankittu kappaletavara-automaation ja prosessiautomaation perusteiden opettamiseen oppimisympäristö, joka sisältää kuusi kappaletta kappaletavara-automaation opetusasemia sekä neljä kappaletta prosessiautomaation opetusasemia. Oppimisympäristöön kuuluu myös tietokoneet ja älytykki. Lisäksi hankittiin moodle-ympäristöön opetusympäristön hallintaohjelmisto, mikä mahdollistaa osittain opiskelut myös muualla kuin oppilaitoksen seinien sisällä.

Hankkeen hankinnat ajoittuivat 2017 loppuvuoteen ja 2018 alkuvuoteen. Laitteistolle on myös saneerattu tilat hankkeen ulkopuolisena toimenpiteena.