Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72003

Hankkeen nimi: 3d laiteympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: PL 72

Puhelinnumero: 0401428600

Postinumero: 85501

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VEIKKOLA ARTO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Apulaisrehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.veikkola(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7692211

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena (yhdessä JEDU 3D - hankkeen kanssa) on kehittää JEDUn 3D oppimisympäristöä sekä mahdollistaa alueen yritysten tarvitsemaa koulutusta 3D-mallinnuksessa, tulostuksessa ja tuotannossa.
Hankkeen avulla kehitetään palvelukonseptia alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

3d laiteympäristö - hankkeen avulla hankitaan laitteet 3D oppimis- ja kehittämisympäristöön. Oppimis- ja kehittämisympäristöä kehittämiseen on haettu JEDU 3D ESR-hanketta.
3D Laitehankinnat hankkeessa hankittava laitekanta mahdollistaa viimeisimpien tekniikoiden hyödyntämisen JEDU 3D –hankkeen toimintamallin ja palvelukonseptin kehittämisessä. Hankkeen avulla hankitaan 3D-tulostimia sekä 3D - suunnitteluun sopivia skannereita ja ohjelmistoja.

JEDU 3D - hankkeen avulla yrityksille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia 3D-mallinnuksessa, tulostuksessa ja tuotannossa. Yrityksille saadaan tietoa ja käytännön kokeiluja erilaisista 3d mahdollisuuksista. Kokeilujen pohjalta yritysten on helpompi tehdä päätöksiä omien laitteiden hankinnasta. Yritykset voivat käydä testaamassa ja kokeilemassa omia 3d-malleja esim. uusien tuotteiden kehitysvaiheessa. Lisäksi yrityksille voidaan tarjota pienimuotoisia 3d-mallinnus ja tulostuspalveluja. JEDU 3D -hankkeen avulla laajennetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien osaamista uusille alueille, jotta heidän kilpailukykynsä työmarkkinoilla tai itsenäisenä yrittäjänä vastaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksia, tuotantotapojen muutosta ja avoimuutta uusille ratkaisuille.


Hanke tukee myös keskeisesti digitalisaation kehittämistä oppilaitoksissa ja alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

JEDU 3D -hankkeen kohderyhmään kuuluvat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän seitsemän eri ammattiopistoa sekä aikuiskoulutus- ja oppisopimusyksikkö, eri perustutkinnot sekä aloilla työskentelevät opetushenkilöstö ja opiskelijat.

Vahvana osana kohderyhmään ovat alueen 3D tekniikoista hyödyntävät, tekniikoista kiinnostuneet yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt.

Yrityksille mahdollistetaan hankkeen avulla hankittujen laitteiden käyttäminen esim. omissa tuotekehityshankkeissa hankkeen jälkeen. Yrityksille tarjotaan myös koulutusta 3D suunnittelussa ja tulostamisessa ESR-hankkeessa. Yritykset voivat myös käydä tulostamassa itse suunnittelemiaan kappaleita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhmänä ovat yläkoululaiset sekä alueella toimivat nuorten työpajat.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muiden alueiden toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, joita pyydetään mukaan yhteistyöhön.

Alueen yritysten henkilökunta, jotka voivat hyötyä uusien työpaikkojen ja lisääntyvän työn muodossa. Yritysten omistajat hyötyvät tulevaisuudessa taloudellisesti kasvavan liikevaihdon myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 535

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 125 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitelmatyössä pyrimme huomioimaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kokonaisuudessaan. Tässä hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma hankkeen kaikissa vaiheissa. Tässä hankkeessa oppimisympäristön kehittämisessä huomioidaan jo olemassa olevan laitekannan hyödyntäminen mahdollisen tehokkaasti niin että, käyttömahdollisuudet ovat ikään, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai terveydentilaan sopivia. Sukupuolinen identiteetti vahvistuu neutraalina oppimisympäristössä, jossa kaikilla on tasavertainen mahdollisuus käyttää koneita seksuaaliseen suuntautumisesta riippumatta, nostaen erilaisten ihmisten tasavertaista mahdollisuutta oppia tarvittavat taidot. Alueellinen tasa-arvo korostuu mahdollisuutena kouluttautua lähellä asuinpaikkakuntaa ja erityisesti aikuiskoulutuksessa lähellä olemassa olevia työpaikkoja. Teknologiateollisuudessa 75% työntekijöistä on miehiä ja 25% naisia. 3D suunnittelu ja tulostus tekniikkaa käytetään ainakin tällä hetkellä enemmän teknisillä aloilla kuin muilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimenpiteen suuntautuvat niin miesvaltaisille kuin naisvaltaisille aloille. Uuden teknologian soveltaminen ja kokeileminen on tyypillisesti enemmän miehiä kiinnostavaa. Hankkeessa hyödynnettävän teknologian soveltamiseksi pyritään keräämään kokeiltavia ideoita naisilta ja naisvaltaisilta aloilta. Tärkein tavoite on löytää hyviä ideoita kokeiltavaksi laajasti, hankehenkilöstö toimii teknisenä tukena ideoiden toteuttamiseksi. Hankkeen raportoinnissa arvioidaan hankkeen toimintoja ja tuloksia eri sukupuolten kannalta: Onko hankkeella edistetty sukupuolten tasaarvoa, muiden tavoitteiden ohella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
3D-mallinnuksen ja 3D-tulostuksen avulla ennakoidaan globaalin tuotantorakenteen muutostta siten, että paikallisen, yksilöllisen tuotannon määrä tulee isääntymään, mikä vähentää logistiikan tarvetta ja niistä aiheutuvia päästöjä ja säästää siten luonnonvaroja. Hanke edistää ko. teknologioiden käyttöä ja välillisesti voi edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä uusien syntyvien yritysten tai liiketoiminnan kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
3D-mallinnuksen ja 3D-tulostuksen avulla ennakoidaan globaalin tuotantorakenteen muutostta siten, että paikallisen, yksilöllisen tuotannon määrä tulee isääntymään, mikä vähentää logistiikan tarvetta ja niistä aiheutuvia päästöjä ja säästää siten luonnonvaroja. Hanke edistää ko. teknologioiden käyttöä ja välillisesti voi edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä uusien syntyvien yritysten tai liiketoiminnan kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
3D-mallinnuksen ja 3D-tulostuksen avulla ennakoidaan globaalin tuotantorakenteen muutosta siten, että paikallisen, yksilöllisen tuotannon määrä tulee isääntymään, mikä vähentää logistiikan tarvetta ja niistä aiheutuvia päästöjä ja säästää siten luonnonvaroja ja edistää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
3D-mallinnuksen ja tulostuksen avulla on mahdollisuus parantaa materiaalitehokkuutta tuotteiden valmistuksessa. Yksilöllinen tuote- ja varaosavalmistus mahdollistaa esim. elektroniikkatuotteiden korjauksen, jotka massatuotantomenetelmillä ovat kannattamattomia. Tämä ehkäisee jätteen syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeen toimenpiteillä tarjotaan paikallisille toimijoille (yritykset ja yksityiset henkilöt) mahdollisuus kehittää omaa liiketoimintaa ja luoda kokonaan uutta liiketoimintaa. 3Dteknologiat uutena välineenä tarjoaa olemassa oleville yrityksille mahdollisuuden tuottaa uutta lisäarvoa tuotteilleen ja mahdollistaa myös kokonaan uusien innovaatioiden syntymisen ja niiden tuomisen markkinoille. Yritysten toiminnan kehittäminen ajanmukaisin menetelmin ja teknologioin vahvistaa yrityksen markkina-asemaa globaalissa kilpailussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Hankkeessa ei tuotteisteta oppilaitoksen koulutus- ja alihankintapalveluita, mutta hanke välillisesti mahdollistaa niiden lanseerauksen. Tuotteistaminen ja palvelumyynti on JEDU 3D-hankkeen tavoitteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke voi välillisesti vähentää tarpeetonta liikkumista ja logistiikkaa tukemalla paikallista tuotantorakennetta edistävän teknologian käyttöönottoa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hanke edistää välillisesti uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden syntymistä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle ja voi siten lisätä hyvinvointia. Virtuaali- ja 3D-teknologioiden hyödyntämistä markkinoidaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä matkailualalle
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke toimii sekä mies- että naisvaltaisilla aloilla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeella edistetään ympäristöosaamista. Hankkeen myös syntyvissä koulutuksissa ja muissa palveluissa pidetään ympäristönäkulma esillä ja välitetään viestiä 3D-teknologioiden mahdollisuuksista ympäristömme hyvinvoinnin edistäjänä. Hankkeessa hankintaan ko. teknologioihin liittyvää ympäristötietoutta kouluttautumalla

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla saatiin Koulutuskeskus JEDUun 3D Studio, missä on koulutuskeskuksen opiskelijoille ja alueen yrityksille monipuolinen ympäristö testata ja pilotoida 3D tulostamista. Hanke toimi tiiviisti 02404 - JEDU 3D - kehittämishankeen kanssa, jonka tavoitteena on kehittää JEDUn 3D oppimisympäristöä sekä mahdollistaa alueen yritysten tarvitsemaa koulutusta 3D-mallinnuksessa, tulostuksessa ja tuotannossa. Hankkeen avulla kehitetään palvelukonseptia alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.