Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72017

Hankkeen nimi: Luoston Sydän liikerakennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2014 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LUOSTON SYDÄN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2642673-9

Jakeluosoite: c/o Lapin Isänn.kesk, Koskikatu 10

Puhelinnumero: +358 666820

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppälä Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.seppala(at)ametistikaivos.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 505064

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiinteistöosakeyhtiö Luoston Sydän rakentaa Luoston matkailukeskuksen ydinkeskustaan toimitilat pienten matkailuyritysten käyttöön. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja lisätä merkittävästi kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille tarjottavia palveluja. Tarkoituksena on, että rakennus on käytössä talvisesongilla 2016-2017. Uudisrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa, toimitilojen käytössä sekä asiakaspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvon edistäminen, yhdenvertaisuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 358 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 331 565

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 358 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 565

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: KL 87 Rno 63:155 kiinteistötunnus

Postinumero: 99555

Postitoimipaikka: LUOSTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolirelevanssin arvioinnissa on käytetty Suvauskonetta sekä STM:n tarkastuslistaa. Sukupuolijakautuma arviot perustuvat tilastoihin ja tutkimuksiin. Analyysiin ovat osallistuneet kaikki hankkeen osapuolet. Katso liite: "Horisontaaliset periaatteet Luoston Sydän -hankkeessa".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistamisessa käytetään "Sukupuolisilmälasit" menetelmiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke parantaa työntekijöiden yhdenvertaista asemaa sukupuolesta riippumatta. Asiakaspalvelussa kiinnitetään huomiota kumpaakin sukupuolta kiinnostavien palvelujen tarjoamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Rakennuksen perusmateriaali on suomalainen puu, joka on uusiutuva luonnonvara. Katso liite "Horisontaaliset periaatteet Luoston Sydän -hankkeessa".
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Perusenergiaratkaisu on uusiutuvaa energiaa. Puurakentaminen sitoo hiilidioksidia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke toteutetaan kaava-alueella. Tarpeettomia hakkuita tai maan muokkausta ei tehdä. Aluetta ympäröivään luontoon hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Rakennus on alueen vesi ja viemäriverkossa. Maaperää ei erityisesti muokata. Puurakentaminen vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Natura 2000 alueeseen ei hankkeella ole vaikutusta. Natura on läheisen kansallispuiston vetovoimatekijöitä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Rakennuksessa käytetään energiatehokkaita materiaaleja. Jätteen lajittelujärjestelmät otetaan kiinteistössä käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Perusenergia tulee maalämmöstä. Hukkalämpö otetaan talteen ja kierrätetään. Varaudutaan aurinkoenergian käyttöönottoon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Hanke antaa Luoston matkailualueelle kasvusykäyksen, Alueen matkailupalvelut lisääntyvät ja alue kiinnostaa uusia asiakasryhmiä, mikä säteilee kaikille yrittäjille. Rakentajana on paikallinen urakoitsija.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Matkailupalveluissa tärkeä elementti on elämyksellisyys, joka on aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Palvelut ovat saavutettavissa jalkaisin. Kaivoksen joukkokuljetusten lähtöpiste on kylän keskustassa, mikä vähentää henkilöautoilua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Henkilöstön ja asiakkaiden viihtyvyys kasvaa. Henkilöstölle alueperehdytystä.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Toimintaperiaatteissa on mukana tasa-arvoisuutta edistäviä elementtejä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Matkailupalveluissa kulttuuritaustojen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen on tärkeää ja osa henkilöstökoulutusta. Se on myös yksi alueen vetovoimatekijöistä.
Kulttuuriympäristö 6 3
Hanke lisää keskusta-alueen visuaalista ja toiminnallista ilmettä. Rakennus sopii kylän arvokkaaseen kelomiljööseen.
Ympäristöosaaminen 3 0
Ympäristönäkökulma osa on osa yritysten jatkuvaa toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa rakennettiin liikekeskus Sodankylän Luostolle. Liikekeskukseen sijoittui neljän yrityksen toimitilat.