Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72022

Hankkeen nimi: NewPro – New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero:

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kallio, Emmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: emmi.kallio(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401476753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisia prosesseja ja edistää metsäbiotalouden alan liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Savossa. Hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion osaaminen in-line sekoitusteknologioista yhdistetään poikkitieteellisesti ja tulevaisuusorientoituneesti alueen yritysten osaamiseen. Hankkeessa kehitetään erityisesti korkean teknologian kuituprosesseja ja niihin liittyviä valmistus-, mittaus- sekä prosessitekniikoita.

Hankkeessa kehitetään;
- Uusia in-line sekoitustekniikoita, erityisesti kaasumaisten prosessikemikaalien, lisäaineiden ja puukuidun prosessoinnin ja jatkojalostuksen alalla.
- Sekoitusprosessien toiminnan tutkimisessa tarvittavaa uutta ja nykyistä tarkempaa mittaustekniikkaa prosessi-ilmiöiden hallinnan tehostamiseksi.
- Metallisten komponenttien 3D-tulostustekniikkaa valmistamalla ko. tekniikalla sekoituslaitteita ja todentamalla näiden toimivuus Kuitulaboratorion pilotointiympäristössä samalla hyödyntäen uusia mittaustekniikoita.
- In-line tekniikan hyödyntämistä uusien biopohjaisten kuitutuotteiden valmistuksessa esimerkiksi tulevaisuuden pakkauksissa, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Hanke tukee merkittävällä tavalla kansainvälisen tason erikoisosaamisen vahvistamista suomalaisessa teollisuudessa, teollisuuden uudistamista, ympäristötehokkuuden lisäämistä sekä kansainvälistä liiketoimintaa.

Hankkeen toteutuksessa olennaista on poikkitieteellinen lähestymistapa, alueella olevien korkeatasoisten pilotointiympäristöjen hyödyntäminen kokeellisen tutkimustoiminnan alustana, tuotekehityksen vahvistaminen sekä uusien sovellusten kehittäminen. Hankkeeseen osallistuvat Andritz Oy, StoraEnso Oyj (Consumer Board Imatra), Wetend Technologies Oy, Degremont Technologies AG, Janesko Oy sekä Ket-Met Oy..

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 687 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 619 077

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 687 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 619 077

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Biotuoteprosessien parantaminen ja biotuotteiden käytön lisääminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Prosessien energiatehokkuus paranee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Vähentää prosessien päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Parantaa materiaalitehokkuutta, lisää biopohjaisten ja -hajoavien materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Lisää TKI ja yritystoimintaa ja metsävarojen käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kehitetään TKI-palveluja ja yritysten osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Parantaan alueen työllisyysmahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutuksiltaan neutraali.
Ympäristöosaaminen 8 8
Puhtaiden prosessien osaaminen lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisia prosesseja ja edistää metsäbiotalouden alan liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Savossa. Hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion osaaminen in-line sekoitusteknologioista yhdistetään poikkitieteellisesti ja tulevaisuusorientoituneesti alueen yritysten osaamiseen. Hankkeessa kehitetään erityisesti korkean teknologian kuituprosesseja ja niihin liittyviä valmistus-, mittaus- sekä prosessitekniikoita.

Hankkeessa kehitetään;
- Uusia in-line sekoitustekniikoita, erityisesti kaasumaisten prosessikemikaalien, lisäaineiden ja puukuidun prosessoinnin ja jatkojalostuksen alalla.
- Sekoitusprosessien toiminnan tutkimisessa tarvittavaa uutta ja nykyistä tarkempaa mittaustekniikkaa prosessi-ilmiöiden hallinnan tehostamiseksi.
- Metallisten komponenttien 3D-tulostustekniikkaa valmistamalla ko. tekniikalla sekoituslaitteita ja todentamalla näiden toimivuus Kuitulaboratorion pilotointiympäristössä samalla hyödyntäen uusia mittaustekniikoita.
- In-line tekniikan hyödyntämistä uusien biopohjaisten kuitutuotteiden valmistuksessa esimerkiksi tulevaisuuden pakkauksissa, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Hanke tukee merkittävällä tavalla kansainvälisen tason erikoisosaamisen vahvistamista suomalaisessa teollisuudessa, teollisuuden uudistamista, ympäristötehokkuuden lisäämistä sekä kansainvälistä liiketoimintaa.

Hankkeen toteutuksessa olennaista on poikkitieteellinen lähestymistapa, alueella olevien korkeatasoisten pilotointiympäristöjen hyödyntäminen kokeellisen tutkimustoiminnan alustana, tuotekehityksen vahvistaminen sekä uusien sovellusten kehittäminen. Hankkeeseen osallistuvat Andritz Oy, StoraEnso Oyj (Consumer Board Imatra), Wetend Technologies Oy, Degremont Technologies AG, Janesko Oy sekä Ket-Met Oy..