Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72023

Hankkeen nimi: Vuokatin sporttiosaamisen kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN SÄÄTIÖVUOKATIN URHEILUOPISTO

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0195200-3

Jakeluosoite: Opistontie 4

Puhelinnumero: 0407090929

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vuokattisport.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pelkonen Jyri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.pelkonen(at)vuokattisport.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 844 5882

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ulkomaisten turistien vierailut ovat vähentyneet Suomessa. Tämä on vaikuttanut myös Vuokatin matkailuun. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa potentiaalisten palvelumallien kartoitus ja pilotointi. Kohderyhmänä ovat Vuokatin alueen sporttimatkailun oheispalveluja tarjoavat pk-yritykset. Palvelumalleihin kuuluvat valmennus- ja kouluttautumispalvelut, urheilija- ja välinetestauspalvelut, sporttimatkailupaketit sekä lumiosaamisen kaupallistaminen. Hankkeen myötä Vuokatin sporttiosaamisen ja -matkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiselle on luotu edellytykset. Pikien harjoitusleirijaksojen helpottuminen Vuokatissa näkyy lisääntyneinä majoitusvuorokausina sekä urheilun huoltopalveluiden (ravinto, väline, terveydenhuolto, hieronta jne.) käytön kasvuna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 129 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistontie 4

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei toteuteta, mutta Vuokatin urheiluopisto edistää suunnitelmallisesti miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä - hankkeessa työskentelee sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta tätä edistetään ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Kv-liiketoiminnan kehittämiseen panostaminen näkyy positiivisena asiakasvirtana sekä hakijaorganisaation että mukaan lähtevien pk-yritysten liiketoiminnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Palvelupakettien suunnittelu ja toteutus sekä sporttimatkailun pk-yritysten yhteistyön tiivistäminen näkyy positiivisena asiakasvirtana sekä hakijaorganisaation että mukaan lähtevien pk-yritysten liiketoiminnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vuokatin saavutettavuuden helppoutta korostetaan hankkeen palvelukehityksissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeessa tullaan huomioimaan myös vammaisten matkailijoiden (erityisesti Para-urheilijat) palveltavuus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa, kehittää ja pilotoida potentiaalisia palvelumalleja yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa kehittää Vuokatin kansainvälistä sporttiliiketoimintaa. Kehitettyjen palvelujen kohderyhminä olivat etenkin maat, jotka hakevat järjestettäväkseen talviolympialaisia tulevina vuosina. Hankkeen käynnistyttyä aloitettiin välittömästi markkinointitoimet ja yhteistyön rakentaminen Kiinan Hiihtoliittoon, joka avasi ovia myös laajemmin ja synnytti merkittäviä yhteistyösopimuksia. Työhön sisältyi useita verkostoitumis- ja delegaatiomatkoja Kiinaan mm. yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Hankkeen tuloksena syntyi ”yhden luukun periaatteella” toimiva sporttipalveluiden malli, jonka myötä kansainväliset ryhmät ja joukkueet hankkivat kaiken tarvitsemansa palvelun ja hankinnat Vuokatti Sportin kautta sekä kaksi pilotoitua talvimatkailun konseptia – ”The Finnish Experience” ja ”Winter Sports Camp” – joissa myös oli mukana alueellisia matkailualan pk-yrityksiä. Hankkeen avulla Vuokatin sporttiosaamisen ja -matkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiselle luotiin edellytykset onnistuneiden pilotointien myötä. Hankkeen myötävaikuttamana solmittiin kaksi vakituista työpaikkaa sekä toistakymmentä määräaikaista työpaikkaa, joiden lisäksi kiinalaisten majoitusvuorokaudet alueella lisääntyivät yli 10 000 majoitusvuorokaudella hankkeen aikana. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö tarjosi hankkeelle asiantuntijapalvelua kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.